dnes je 25.2.2024

Input:

158/1968 Sb., Zákon o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních

č. 158/1968 Zb.
ZÁKON
ze dne 18. prosince 1968
o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Stanovení výše státního rozpočtu
(1) Celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu na rok 1969 se stanoví částkami 156 298 156 000 Kčs (příloha č. 1).
(2) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy rozpočty národních výborů souhrnným finančním vztahem k ústřednímu rozpočtu (dotacemi z ústředního rozpočtu) ve výši 16 864 037 000 Kčs a účelovými subvencemi poskytovanými z ústředního rozpočtu do rozpočtů národních výborů ve výši 18 155 700 000 Kčs (příloha č. 2).
(3) Vláda Československé socialistické republiky může v dohodě s vládami České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky upravit souhrnný finanční vztah rozpočtů národních výborů k ústřednímu rozpočtu i účelové subvence poskytované z ústředního rozpočtu do rozpočtů národních výborů, jestliže se v důsledku jejich opatření nebo opatření ústředních orgánů změní podmínky, za nichž byly souhrnný finanční vztah, popřípadě účelové subvence stanoveny; tyto úpravy provede v rozsahu vyplývajícím z finančních důsledků těchto opatření.
Další finanční opatření
§ 2
Vláda Československé socialistické republiky může snížit ústředně řízeným podnikům vodního hospodářství sazbu odvodu ze základních prostředků, na niž se vztahuje ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 83/1966 Sb., o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky.
§ 3
Vláda Československé socialistické republiky může v roce 1969 poskytovat záruky za úvěry poskytnuté státním hospodářským organizacím.
§ 4
(1) Organizace zahraničního obchodu provádějí odvod ze zisku podle zákona č. 131/1968 Sb., o odvodech ze zisku a z přírůstků mezd, ve výši stanovené v § 3 písm. c) téhož zákona. Odvod v téže výši ze zisku dosaženého ze zahraničně obchodní činnosti provádějí podle ustanovení zákona č. 131/1968 Sb. také státní hospodářské organizace pověřené prováděním zahraničního obchodu.
(2) Ministři financí České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky poskytnou organizacím uvedeným v odstavci 1 slevu z odvodu ze zisku, vyplývajícího z obchodního rozpětí, ve výši 45 % ze zaplacených bankovních úroků a odpisů nedobytných zahraničních pohledávek.
§ 5
Stavební organizace neprovádějí odvod ze zisku podle zákona č. 131/1968 Sb. ze stavebních prací prováděných pro výstavbu zařízení pošt a telekomunikací a údržbu domovního fondu.
§ 6
(1) Krajské a okresní národní výbory vykonávají správu přídělů poskytovaných ústředně řízeným státním hospodářským organizacím ze státního rozpočtu a provádějí finanční vypořádání přeplatků a nedoplatků těchto přídělů mezi těmito organizacemi a státním rozpočtem. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na organizace, u nichž správu přídělů ze státního rozpočtu vykonává a finanční vypořádání provádí jejich nadřízený orgán; okruh těchto organizací stanoví ministerstva financí Československé socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky.
(2) Ustanovením odstavce 1