dnes je 22.6.2024

Input:

158/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ;, ktorou sa zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky

158/2023 Z. z.
[zrušené nepriamo č. 167/2023 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 3. mája 2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 131/2023 Z. z., ktorou sa zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. a) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 131/2023 Z. z., ktorou sa zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:
1. Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na vybrané poľnohospodárske produkty a potraviny z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny, ktoré sa dodávajú na základe zmluvy uzatvorenej do 2. mája 2023.“.
2. Príloha vrátane nadpisu znie:
„Príloha k vyhláške č. 131/2023 Z. z.
Zoznam vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín podľa § 1
 
1001
pšenica a súraž
1005
kukurica
1205
semená repky alebo semená repky olejnej, tiež drvené
1206
slnečnicové semená, tiež drvené“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 
Karel Hirman v. r.