dnes je 2.10.2023

Input:

159/1945 Sb., Zákon o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů

č. 159/1945 Zb.
ZÁKON
ze dne 13.prosince 1945
o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům,
jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Státním zaměstnancům přísluší počínaje od 1.prosince 1945 zvláštní roční přídavek ve výši
 
a)
svobodným
3000,- Kčs
b)
ženatým
5400,- Kčs
c)
na každé dítě, na něž přísluší výchovné
1800,- Kčs
(2) Neplně zaměstnaní, jejichž pracovní doba převyšuje 10 hodin týdně, jakož i neplně zaměstnaní učitelé se zmenšeným počtem vyučovacích hodin obdrží poměrnou část zvláštního přídavku (odstavec 1) podle poměru jejich pracovní doby k pracovní době plně zaměstnaných v částkách, které určí ministr financí v dohodě se zúčastněnými ministry.
(3) Zaměstnanec (zaměstnankyně), jehož manželka (manžel) je výdělečně činná (činný), nebo požívá odpočivného (zaopatřovacího) platu nebo důchodu z veřejnoprávního sociálního pojištění, posuzuje se jako zaměstnanec (zaměstnankyně) svobodný (svobodná).
§ 2.
(1) Poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů přísluší počínaje od 1.prosince 1945 zvláštní roční přídavek ve výši
A. k odpočivným (zaopatřovacím) platům
 
a)
u svobodných
1800,- Kčs,
b)
u ženatých
3600,- Kčs,

B.
 
k vdovským pensím
1800,- Kčs,

C.
 
k sirotčím pensím.
1800,- Kčs,

D.
 
na každé dítě, na něž přísluší výchovné
1800,- Kčs.
(2) Ustanovení § 1, odst. 3, platí obdobně.
§ 3.
(1) Zvláštní přídavek podle § 1 jest splatný měsíčně zároveň se služným (platem mu odpovídajícím) a není součástí pensijní základny. Vyměřuje se z něho pojistné podle zákona ze dne 15.října 1925, č. 221 Sb., o nemocenském pojištění veřejných zaměstnanců, ve znění jej měnících a doplňujících.
(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně pro přídavky uvedené v § 2.
§ 4.
(1) Státními zaměstnanci ve smyslu § 1 rozumějí se zaměstnanci státu, státních nebo státem spravovaných ústavů, podniků, fondů a zařízení, jejichž platové poměry jsou upraveny platovými zákony nebo předpisy podle nich vydanými.
(2) Ustanovení § 1 platí také
a) pro učitele, jichž se týká učitelský zákon č. 104/1926 Sb.,
b) pro profesory diecesních učilišť theologických (§ 211 platového zákona č. 103/1926 Sb.,)
(3) Poživateli státních odpočivných (zaopatřovacích) platů, vdovských pensí a sirotčích pensí ve smyslu § 2 se rozumějí poživatelé těchto platů vyplácených z prostředků státních nebo prostředků ústavů, podniků a fondů státních nebo státem spravovaných.
§ 5.
Ustanovení tohoto zákona platí obdobně pro zaměstnance zemí, okresů a obcí, jejichž platy jsou upraveny podle obdoby platů zaměstnanců státních, jakož i pro poživatele odpočivných (zaopatřovacích) platů vyplácených z prostředků těchto korporací.
§ 6.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.prosince 1945; provedou jej všichni členové vlády.
 
Dr. Beneš v.r.
Fierlinger v.r.
Dr. Stránský v.r.
Gottwald v.r.
Široký v.r.
Dr. Šrámek v.r.
Ursíny v.r.
Masaryk v.r.
gen. Svoboda v.r.
Dr. Ripka v.r.
Nosek v.r.
Dr. Šrobár v.r.
Dr. Nejedlý v.r.
Dr. Drtina v.r.
Kopecký v.r.