dnes je 29.2.2024

Input:

159/1948 Sb., Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda o valorisaci smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a Španělskem, sjednaná v Praze výměnou not ze dne 4. března a 6. dubna 1948

č. 159/1948 Zb.
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 30. dubna 1948,
kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda o valorisaci smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a Španělskem, sjednaná v Praze výměnou not ze dne 4. března a 6. dubna 1948.
Podle § 1 zákona ze dne 4. července 1928, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, a podle čl. VII zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou, vyhlašuji:
Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 13. dubna 1948 a se souhlasem presidenta republiky uvádí se v prozatímní platnost s účinností od 20. dubna 1948 obchodní dohoda o valorisaci smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a Španělskem, sjednaná v Praze výměnou not ze dne 4. března a 6. dubna 1948.
 
Gottwald v. r.
 
(Překlad.)

Čís. 258.925/IV-47.
Ministerstvo zahraničních věcí republiky Československé má čest konstatovati, že za jednání, která se nedávno konala se španělským velvyslanectvím v Praze, byla s československé strany navržena tato dohoda:
V důsledku nové úpravy československé měny v listopadu 1945, zvyšují se cla československého celního sazebníku, vázaná v dodatkové dohodě ze dne 13. prosince 1928 k obchodní úmluvě ze dne 29. července 1925, sjednané mezi republikou Československou a Španělskem (závěrečný protokol - ad článek I. zmíněné dodatkové dohody) a to na základě článku VI. zmíněné dodatkové dohody.
Nové sazby jsou uvedeny v připojeném seznamu. Tento seznam nahrazuje odpovídající seznam připojený k závěrečnému protokolu k dodatkové dohodě z 13. prosince 1928, jakož i ustanovení týkající se španělských vín obsažená v dopisech z 13. prosince 1928, jež byly vyměněny při podpisu zmíněné dodatkové dohody.
Tato dohoda vstoupí v účinnost po ústavním schválení v Československu a zůstane v účinnosti po dobu platnosti obchodní úmluvy ze dne 29. července 1925 mezi republikou Československou a Španělskem.
Nicméně vstoupí v prozatímní účinnost 20. dubna 1948.
Praha, dne 4. března 1948.
Španělskému velvyslanectví v Praze.
Překlad ve španělském jazyce je uveden v částce 55/1948 Sb. na straně 1218.
Příloha k článku I.
Dodatečná ustanovení o dovozu španělských vín.
Zásilky španělských vín musejí při dovozu do republiky Československé býti provázeny nejen osvědčením původu, nýbrž i nálezem o rozboru, který bude obsahovati zvláště tyto údaje:
specifickou váhu,
alkoholovou stupňovitost,
obsah všech kyselin,
obsah těkavých kyselin,
obsah výtažku,
obsah cukru,
obsah výtažku bez cukru,
obsah popela (nerostných látek),
prohlášení, že jde o přírodní víno bez jakékoliv přísady.
Osvědčení původu na španělská vína dovážená do Československa budou vydávána těmito oficielními španělskými ústavy:
Oficielní obchodní komory
Oficielní zemědělské komory.
Osvědčení o rozboru španělských vín dovážených do Československa budou vydávána těmito oficielními