dnes je 30.9.2023

Input:

16/1947 Sb., Zákon o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků, platné do 31.12.1965

č. 16/1947 Zb.
[zrušené č. 65/1965 Zb.]
ZÁKON
ze dne 30. ledna 1947
o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST I.
§ 1.
(1) Zaměstnanci, kteří byli dne 23. června 1945 zaměstnáni na zemědělském majetku, zkonfiskovaném podle dekretu presidenta republiky ze dne 21. června 1945, č. 12 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, a u nichž jsou splněny další podmínky podle § 2, budou přijati, požádají-li o to, do pracovního (služebního) poměru Národním pozemkovým fondem při ministerstvu zemědělství (dále jen Národní pozemkový fond), po případě československým státem (státním podnikem), okresy, obcemi nebo družstvy, a to v počtu, který jest úměrný potřebě správy a hospodaření na půdě spravované Národním pozemkovým fondem, po případě na půdě převzaté, odevzdané nebo přidělené (§§ 6 a 7 dekretu č. 12/1945 Sb.).
(2) Tito zaměstnanci budou přijati v přednostním pořadí přede všemi jinými uchazeči na místa odpovídající jejich předběžnému vzdělání a jejich schopnostem za mzdových (platových) a jiných pracovních podmínek, stanovených předpisy platnými pro úpravu pracovního (služebního) poměru u příslušného zaměstnavatele.
(3) Zaměstnanci na zkonfiskovaném zemědělském majetku (odstavec 1), kteří sice nesplňují podmínky stanovené v § 2, odst. 1, písm. a) a b), mají však předepsanou odbornou způsobilost pro vykonávání služby, kterou dosud zastávají, mohou býti v mezích potřeby stanovené v odstavci 1, požádají-li o to, dále zaměstnáváni ve službách subjektů tam uvedených, mohou-li býti upotřebení vedle zaměstnanců, kteří budou přijati podle odstavce 2.
§ 2.
(1) Zaměstnanci podle § 1, odst. 1 a 2 se rozumějí jen ti zaměstnanci, kteří
a) jsou starší 18 let,
b) byli ke dni 23. června 1945 zaměstnáni nezkonfiskovaném zemědělském majetku v hlavním zaměstnání alespoň dva roky,
c) zůstali i po tomto dni na uvedeném majetku a vykonávají práce nebo služby pro některý ze subjektů uvedených v § 1, odst. 1.
(2) Přerušení zaměstnání pro prokázanou nemoc nebo úraz nebo pro účast na boji za osvobození (§ 1 zákona ze dne 19. prosince 1946, č. 255 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození) nebo vůbec pro zatčení, věznění nebo internování z důvodů národního, politického nebo rasového útlaku anebo pro úřední přikázání do jiného zaměstnání nepřerušuje lhůtu stanovenou v odstavci 1, písm. b).
§ 3.
(1) Uchazeči, kteří nebudou umístěni podle § 1, budou včleněni do práce (§ 1 vládního nařízení ze dne 4. června 1945, č. 13 Sb., o zatímní výstavbě úřadů ochrany práce) příslušným zemským úřadem ochrany práce na podkladě seznamů, které mu předloží subjekty uvedené v § 1, odst. 1 prostřednictvím Národního pozemkového fondu.
(2) Osobám, které budou v řízení podle odstavce 1 včleněny do práce mimo své dosavadní bydliště, poskytne