dnes je 16.4.2024

Input:

16/1962 Sb., Vyhláška ministerstva financí o řízení ve věcech daní a poplatků, platné do 31.12.1992

č. 16/1962 Zb.
[zrušené č. 511/1992 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 15. února 1962
o řízení ve věcech daní a poplatků
Ministerstvo financí stanoví podle § 19 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 73/1952 Sb., o dani z obratu, § 11 odst. 3 písm. c) a d) zákona č. 75/1952 Sb., o důchodové dani družstev a jiných organizací, ve znění zákona č. 59/1956 Sb., § 22 odst. 3 č. 10 a 11 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, § 28 odst. 2 č. 2 a 3 zákona č. 50/1959 Sb., o zemědělské dani, § 26 odst. 2 zákona č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva a § 24 odst. 2 zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani a k provedení zákona č. 59/1950 Sb., o dani z literární a umělecké činnosti, jakož i zákonů o majetkových a mimořádných dávkách a poplatcích:
§ 1
(1) Vyměření a vybrání daní a poplatků ve vyspělé socialistické společnosti je věcí uvědomělého vztahu poplatníka ke společnosti a děje se za nejširší účasti občanstva, které se i takto podílí v řízení směřujícím ke správnému stanovení a vybrání daní na správě státu. Národní výbory musí i v řízení ve věcech daní a poplatků především vychovávat občany k dobrovolnému plnění jejich daňových povinností.
(2) Řízení ve věcech daní a poplatků musí být jednoduché, neformální a musí zajišťovat jejich správné stanovení a vybrání.
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 2
Nestanoví-li tato vyhláška nebo zvláštní předpisy jinak, postupují národní výbory a jiné orgány státní správy v řízení ve věcech daní a poplatků (dále jen „daní“) podle vládního nařízení č. 91/1960 Sb., o správním řízení.
§ 3
(1) Místní příslušnost se řídí podle bydliště (sídla) poplatníka, není-li v předpisech o daních1) a poplatcích nebo v jiných předpisech stanoveno jinak.
(2) Nemá-li poplatník bydliště (sídlo) v tuzemsku, je pro věci, u nichž se místní příslušnost řídí podle bydliště (sídla), příslušný Obvodní národní výbor v Praze 1, je-li hlavní pramen poplatníkova příjmu v českých krajích, a Městský národní výbor v Bratislavě, je-li hlavní pramen poplatníkova příjmu na Slovensku.
(3) V pochybnostech určí místní příslušnost národní výbor vyššího stupně. Ve výjimečných případech může stanovit místní příslušnost ministerstvo financí.
§ 4
(1) Státní orgány, hospodářské i jiné organizace jsou povinny poskytovat národním výborům všestrannou pomoc v daňovém řízení. Zejména jsou povinny oznamovat do 30 dnů po uplynutí každého kalendářního pololetí částky, které vyplatily v uplynulém pololetí fyzickým osobám nebo pro fyzické osoby za vykonané dílo, provedenou práci nebo výkon, anebo za přenechání užívání majetkových předmětů a práv; oznámení zašlou místnímu národnímu výboru příslušnému podle bydliště příjemce. Tohoto oznámení však není třeba, podléhají-li vyplacené částky dani ze mzdy nebo dani z literární a umělecké činnosti.
(2) Všichni občané jsou povinni na výzvu národního výboru spolupůsobit v daňovém řízení, podat potřebné vysvětlení a předložit doklady, které mají a které národní výbor označí jako potřebné.
§ 5
(1) Poplatníku, jehož pobyt není znám, a dále poplatníku, který se trvale zdržuje v cizině (má tam své sídlo) a ani na vyzvání nejmenuje zmocněnce v