dnes je 26.2.2024

Input:

160/1945 Sb., Zákon o zatímním vedení státního hospodářství Československé republiky v roce 1946

č. 160/1945 Zb.
ZÁKON
ze dne 20.prosince 1945
o zatímním vedení státního hospodářství Československé republiky v roce 1946.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Vláda se zmocňuje, aby po dobu od 1.ledna 1946 do vyhlášení ústavně schváleného státního rozpočtu na rok 1946, nejdéle do konce března 1946, vedla státní hospodářství, při čemž buďtež opatřovány jen neodkladné potřeby státní, kterých vyžaduje plnění právních závazků nebo nezbytně nutný chod státní správy a státního hospodářství vůbec.
§ 2.
Ústřední úřady hospodařící výdaji a příjmy, jakož i státní podniky a fondy, jsou povinny zaslati ministerstvu financí vždy do 20. dne běžného měsíce výkazy peněžních výdajů a příjmů, očekávaných v příštím kalendářním měsíci. O těchto výdajích rozhoduje vláda. Za úřady a podniky na Slovensku zasílá tyto měsíční výkazy peněžních výdajů a příjmů pevěřenec pro finance.
§ 3.
Ministr financí se zmocňuje,
a) aby úvěrovými operacemi opatřoval úhradu pro státní výdaje, neuhrazené státními příjmy,
b) aby k uhrazení přechodných schodků, vyplývajících z časové neshody mezi příjmy a výdaji, opatřoval peněžité prostředky přechodnými úvěry,
c) aby provedl úvěrové operace, potřebné k prolongaci, konversi nebo zaplacení státních dluhů splatných v roce 1946, čítajíc v to i výdaje spojené s těmito úvěrovými operacemi.
§ 4.
1. Ujednání o úvěrech, učiněná vládou od 5.května do 31.prosince 1945 v cizině na nákup potravin, zboží a surovin se dodatečně schvalují.
2. Vláda se zmocňuje,
a) aby na nákupy potravin, zboží a surovin v cizině opatřila další úvěry nebo převzala státní záruky na cizozemské úvěry, a to do celkové výše 400 000 000,- amerických dolarů nebo do výše částky odpovídající tomuto obnosu v jiných cizích měnách,
b) aby úvěrovými operacemi v cizině opatřila prostředky na úhradu nezbytných administrativních platů v cizině,
c) aby provedla úvěrové operace potřebné ke konversi státních zahraničních dluhů, čítajíc v to i výdaje spojené s těmito úvěrovými operacemi.
§ 5.
1. Ministr financí se zmocňuje, aby přejímal státní záruky za úvěry poskytnuté ke splnění nevyhnutelných důležitých veřejných úkolů. Záruky za dlužníky na Slovensku přejímá pověřenec pro finance podle jednotných celostátních podmínek.
2. Záruční listiny a záruční doložky, vydané podle zmocnění v předchozím odstavci uvedených, jsou osvobozeny od poplatků.
§ 6.
Vláda se zmocňuje, aby nařízením upravila úrokování a umořování československého vnitřního státního dluhu, po případě též dluhů, sjednaných držiteli výkonné moci v době nesvobody na území Československé republiky. Dokud nedojde k této úpravě, úrokování a umořování se zastavuje, po případě odkládá.
§ 7.
Výdaje a příjmy za dobu zatímního vedení státního hospodářství jest po vyhlášení ústavně schváleného státního rozpočtu na rok 1946 zúčtovati podle něho.
§ 8.
Dekret presidenta republiky ze dne 14.srpna 1945, č. 52 Sb., o zatímním vedení státního hospodářství, pozbývá účinnosti - s výjimkou ustanovení § 5, odst. 2 tohoto dekretu - dnem 31.prosince 1945.
§ 9.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.ledna 1946;