dnes je 19.7.2024

Input:

160/1947 Sb., Vládní nařízení o některých opatřeních, jimiž se zajišťuje splnění úkolů dvouletého hospodářského plánu v zemědělství

č. 160/1947 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 2. září 1947
o některých opatřeních, jimiž se zajišťuje splnění úkolů dvouletého hospodářského plánu v zemědělství.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 12, odst. 1 a § 16, odst. 1 zákona ze dne 25. října 1946, č. 192 Sb., o dvouletém hospodářském plánu:
Přesun hospodářských zvířat.
§ 1.
(1) Chovatelé hospodářských zvířat jsou povinni oznámiti místnímu národnímu výboru ve lhůtách, které stanoví ministerstvo zemědělství v dohodě s ministerstvem výživy, na Slovensku zásadně prostřednictvím pověřenectva zemědělství a pozemkové reformy, počet koní, hovězího dobytka a prasat, které pro nedostatek krmiva hodlají nabídnout k prodeji nebo k přemístění. Místní národní výbory oznámí celkový počet zvířat nabízených k prodeji a k přemístění podle druhu a váhy okresnímu národnímu výboru. Okresní národní výbor organisuje za součinnosti okresního sdružení příslušného Jednotného svazu zemědělců podle došlých hlášení přesuny zvířat ve svém obvodu.
(2) Místní národní výbory provedou za součinnosti místního sdružení příslušného Jednotného svazu zemědělců roztřídění hovězího dobytka na užitkový a jatečný. Přitom jest dbáti toho, aby nebyly přesunovány podle možnosti zejména výkonné krávy, březí jalovice a jalovičky schopné chovu.
(3) Počet, druh a váhu zvířat, která bude možno umístiti v obvodu jednotlivých okresů, ohlásí okresní národní výbory ministerstvu zemědělství, které organisuje přesuny a umístění ohlášených užitkových zvířat mezi jednotlivými okresy; pokud jde o jatečný dobytek, činí tak ministerstvo výživy v dohodě s ministerstvem zemědělství. Na Slovensku vykonávají ministerstva zemědělství a výživy působnost podle předcházející věty zásadně prostřednictvím příslušných pověřenectev, která se přitom řídí jejich směrnicemi.
§ 2.
Přesuny hospodářských zvířat uvnitř okresu i mezi okresy provádějí podle směrnic, které vydá ministerstvo zemědělství v dohodě s ministerstvem výživy, na svůj účet hospodářská družstva skladištní a jejich ústředí za spolupráce příslušných složek Jednotného svazu zemědělců a za součinnosti organisací chovatelů hospodářských zvířat.
§ 3.
Ztráty na přesunutých zvířatech, vzniklé uhynutím nebo v důsledku onemocnění nebo úrazu, které nebudou kryty pojištěním, se hradí ze státní pokladny, pokud k jejich úhradě není povinen prodávající, kupující nebo přepravce. O přiznání náhrady rozhoduje na odůvodněnou žádost poškozeného ministerstvo zemědělství, na Slovensku prostřednictvím pověřenectva zemědělství a pozemkové reformy.
Zjištění zásob krmiv a steliva.
§ 4.
(1) Chovatelé hospodářských zvířat jsou povinni opatřiti si náhradní stelivo [§ 5, písm. a)] především z vlastních zdrojů a použíti k tomu účelu i odpadů, jako je bramborová nať a pod. Tyto odpady nesmějí býti v místech, kde je nedostatek krmiv a steliva, zničeny spálením, zkompostováním nebo podobně.
(2) Místní národní výbory učiní vhodná opatření, aby podle místních poměrů bylo slámy použito jako steliva v míře co nejmenší a aby se používalo k podestýlání náhradních steliv [§ 5, písm. a)] za tím účelem, aby