dnes je 26.5.2024

Input:

161/1946 Sb., Zákon o zálohách na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry

č. 161/1946 Zb.
ZÁKON
ze dne 18. července 1946
o zálohách na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené
mimořádnými poměry.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Do konečné úpravy náhrady za škody válečné a za škody způsobené mimořádnými poměry lze poskytnouti ze státních prostředků zálohu na náhradu za škody,které utrpěli v době po 17. září 1938 českoslovenští státní občané na území republiky Československé nebo v cizině odcizením, zavlečením mimo státní území, zabráním, zničením, poškozením nebo jinakou ztrátou věcí movitých nebo nemovitých anebo jiným způsobem (na výdělku, důchodu a pod.), jestliže tyto škody byly způsobeny
a) jakýmkoli válečným činem nebo jinakým opatřením některé válčící strany, jejích bojových jednotek nebo příslušníků, nebo
b) při dočasné okupaci území republiky Československé orgány okupačních států nebo orgány jednajícími z jejich příkazů, persekucí z důvodů politických, národních nebo rasových, nebo
c) teroristickými akcemi organisací státu nepřátelských nebo osob veřejně nebezpečných.
§ 2.
Zálohu lze poskytnouti toliko na náhradu za škody, které byly vyšetřeny a zjištěny, a jen osobám sociálně slabým, které osvědčí
1. u škod na věcech,
a) že neprodlené opatření nebo zřízení odcizené, zavlečené, zabrané, zničené nebo ztracené věci, po případě uvedení poškozené věci do dřívějšího stavu, bylo nebo je nezbytně nutné proto, aby se obnovila nebo zachovala jejich existence, nebo aby se zabránilo dalším národohospodářským škodám, a
b) že náklady na opětné opatření nebo zřízení věci, po případě na její uvedení do dřívějšího stavu, nemohou hraditi z vlastních prostředků;
2. u škod na výdělku, důchodu, hotovostech, cenných papírech, vkladech, jiných pohledávkách a pod.,
že poskytnutí zálohy je nezbytně nutné, aby se obnovila nebo zachovala jejich existence.
§ 3.
Zálohu na náhradu za škodu lze poskytnouti poškozenému, jakož i pozůstalým po něm, měl-li poškozený vůči nim podle zákona alimentační povinnost a byla-li jejich výživa podstatně závislá na jeho příjmu.
§ 4.
Záloha na náhradu za škodu se poskytuje v penězích, výjimečně též ve věcech (in natura), nikoliv však v nemovitostech.
§ 5.
(1) Zřízení o poskytnutí zálohy na náhradu za škodu se zavede na žádost poškozeného nebo pozůstalých po něm (§ 3). Žádost jest podati u okresního národního výboru, příslušného podle místa žadatelova bydliště. Byla-li žádost podána před účinností tohoto zákona u jiného orgánu (úřadu), postoupí ji tento orgán (úřad) okresnímu národnímu výboru, příslušnému podle ustanovení předchozí věty.
(2) V žádosti jest zejména uvésti orgány (úřad), po případě všechny orgány (úřady), u nichž škoda nebo její jednotlivé druhy byly přihlášeny, a udati, zda z důvodu škody (§ 1) byla již z veřejných prostředků přiznána náhrada, záloha, podpora či jiná výpomoc (zápůjčka, příspěvek na její splácení, záruka za úvěr a pod.), jakého druhu, v jaké výši, kdy a kterým orgánem (úřadem). K žádosti jest připojiti doklady o tom, že jsou splněny podmínky pro přiznání zálohy podle § 2, a podává-li žádost pozůstalý po