dnes je 21.5.2024

Input:

161/1949 Sb., Zákon o úpravě některých finančních poměrů dalších národních podniků

č. 161/1949 Zb.
ZÁKON
ze dne 15. června 1949
o úpravě některých finančních poměrů dalších národních podniků.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
(1) Ustanovení oddílů II až VI zákona ze dne 11. března 1948, č. 51 Sb., o úpravě některých finančních poměrů národních podniků průmyslových a potravinářských, platí též pro národní podniky zřízené podle
zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 118 Sb., o organisaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků,
zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 120 Sb., o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami,
zákona ze dne 5. května 1948, č. 122 Sb., o organisaci a znárodnění cestovních kanceláří, a
zákona ze dne 5. května 1948, č. 124 Sb., o znárodnění některých hostinských a výčepnických podniků a ubytovacích zařízení.
(2) Vláda vymezí nařízením pro jednotlivé druhy národních podniků uvedené v odstavci 1 se zřetelem na jejich povahu pojem kmenového jmění odchylně od příslušných ustanovení zákona č. 51/1948 Sb.
(3) Věcně příslušným ministrem ve smyslu zákona č. 51/1948 Sb. jest u podniků uvedených v odstavci 1 ministr, jemuž přísluší podniky zřizovati.
Čl. II.
(1) Národní podniky, na něž se vztahuje ustanovení čl. I, odst. 1, odvádějí přebytky svých výtěžků Fondu znárodněného hospodářství, zřízenému podle § 9 dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 100 Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků.
(2) Ustanovení § 15 zákona č. 118/1948 Sb., § 10 zákona č. 120/1948 Sb., § 11 zákona č. 122/1948 Sb. a § 13 zákona č. 124/1948 Sb. se zrušují.
Čl. III.
Ustanovení § 13, odst. 2 zákona ze dne 20. července 1948, č. 181 Sb., o organisaci peněžnictví, se mění a zní:
„(2) Banky - národní podniky odvádějí Fondu znárodněného hospodářství přebytky svých výtěžků po potřebné dotaci reservního fondu, po odvodu části příslušející jednotnému fondu pracujících a po odečtení částek, které určí ministr financí pro zvláštní účely peněžnictví.“
Čl. IV.
Ustanovení § 9 dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven, se mění a zní:
„Pojišťovny - národní podniky odvádějí Fondu znárodněného hospodářství přebytky svých výtěžků po potřebné dotaci fondů pojišťoven, po odvodu části příslušející jednotnému fondu pracujících a po odečtení částek, které určí ministr financí pro účely pojišťovnictví a jeho zábranné a ochranné činnosti.“
Čl. V.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949; provede jej ministr financí v dohodě se zúčastněnými ministry.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Kabeš v. r.