dnes je 26.5.2024

Input:

161/1950 Sb., Vládní nařízení o některých přesunech působnosti v oboru vojenské správy, platné do 30.6.2001

č. 161/1950 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. prosince 1950
o některých přesunech působnosti v oboru vojenské správy.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
Oddíl 1.
Přesun působnosti v oboru náhrad za osobní úkony a při věcných plněních podle zákona o obraně státu.
§ 1.
(1) Komise, uvedené v § 155 zákona č. 131/1936 Sb., o obraně státu (dále jen „komise“), se zrušují.
(2) O náhradách za osobní úkony a o náhradách při věcných plněních, o nichž dosud rozhodovaly komise, rozhodují v první stolici okresní národní výbory.
(3) Vrchní dohled ve věcech uvedených v odstavci 2 přechází s ministerstva národní obrany na ministerstvo vnitra.
§ 2.
O dosud nevyřízených odvoláních z rozhodnutí komisí zřízených u okresních národních výborů rozhoduje krajský národní výbor a o dosud nevyřízených odvoláních z rozhodnutí komisí zřízených u krajských národních výborů ministerstvo vnitra.
§ 3.
Senáty uvedené v §§ 19 až 21 zák. č. 131/1936 Sb. se zrušují.
Oddíl 2.
Změna příslušnosti k vydání výpisů z vojenských matrik.
§ 4.
Výpisy z vojenských matrik (§ 26 odst. 3 zákona č. 268/1949 Sb., o matrikách) vydává od 11. srpna 1950 ústřední národní výbor hlavního města Prahy.
Oddíl 3.
Ustanovení společná a závěrečná.
§ 5.
Zrušují se ustanovení odporující tomuto nařízení, zejména ustanovení části II vládního nařízení č. 175/1947 Sb., o náhradách za osobní úkony a věcná plnění, jakož i položka č. 10 přílohy A a položka č. 19 přílohy C k vládnímu nařízení č. 305/1948 Sb., o některých přesunech působnosti ve veřejné správě.
§ 6.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr vnitra v dohodě s ministrem národní obrany a ostatními zúčastněnými členy vlády.
 
Zápotocký v. r.
 
Nosek v. r