dnes je 7.12.2023

Input:

161/1968 Sb., Zákon o zvláštním přídavku k dávkám, o změnách v důchodovém zabezpečení účastníků odboje a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení

č. 161/1968 Zb.
[zrušené nepriamo č. 194/1994 Z.z.]
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1968
o zvláštním přídavku k dávkám, o změnách v důchodovém zabezpečení účastníků odboje a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl. I
Zvláštní přídavek k dávkám sociálního zabezpečení
(1) Ze sociálního zabezpečení (pojištění) se poskytuje zvláštní přídavek
a) k starobnímu, invalidnímu, částečnému invalidnímu, vdovskému a sirotčímu důchodu, na něž vznikl nárok před 1.lednem 1969, k osobnímu a sociálnímu důchodu a k důchodu manželky, přiznaným před tímto dnem,
b) k starobnímu, invalidnímu a částečnému invalidnímu důchodu, na něž vznikl nárok po 31. prosinci 1968, které však byly vyměřeny z průměrného měsíčního výdělku nebo z jiného obdobného základu vypočteného za období ukončené před 1. lednem 1968,
c) k vdovskému a sirotčímu důchodu pozůstalých po zemřelém, kterému náležel starobní, invalidní, částečný invalidní nebo osobní důchod, jde-li o důchody uvedené pod písm. a) a b), nebo který by měl v době smrti nárok na takový starobní nebo invalidní důchod,
d) k důchodům rodičů a sourozenců přiznaným podle předpisů o důchodovém pojištění (zaopatření) platných před 1. lednem 1957,
e) k zaopatřovacímu příspěvku s výjimkou příspěvku poskytovaného družstevním rolníkům v době výkonu vojenského cvičení nebo jiné obdobné služby v ozbrojených silách.
(2) Zvláštní přídavek k sirotčímu důchodu činí 50 Kčs měsíčně; k ostatním důchodům
 
ve výši měsíčně
činí měsíčně
Kčs
Kčs
do 799
45
od 800 do 899
50
od 900 do 999
55
od 1000 do 1099
59
od 1100 do 1199
63
od 1200 do 1299
67
od 1300 do 1399
71
od 1400 do 1499
75
od 1500 do 1599
79
od 1600 do 1699
82
od 1700 do 1799
85
od 1800 do 1899
88
od 1900 do 1999
91
od 2000 do 2099
94
od 2100 do 2199
97
od 2200
100

Pro určení výše zvláštního přídavku k důchodu je rozhodná výše měsíční částky důchodu náležející po snížení o zvláštní daň z důchodu a po krácení důchodu pro souběh s příjmem z výdělečné činnosti anebo po omezení výplaty důchodu pro pokračování v zaměstnání (pracovní činnosti), popřípadě pro ústavní nebo jiné zaopatření důchodce; při souběhu důchodů, k nimž podle odstavce 1 náleží přídavek, se výše zvláštního přídavku určí podle úhrnné výše důchodů vyplácených po úpravě pro souběh důchodů, po snížení o zvláštní daň z důchodu a po krácení pro souběh s příjmem z výdělečné činnosti anebo po omezení výplaty důchodu pro pokračování v zaměstnání (pracovní činnosti), popřípadě pro ústavní nebo jiné zaopatření důchodce. Do rozhodné výše důchodu se nezapočítává zvýšení pro bezmocnost ani výchovné.
(3) Zvláštní přídavek k zaopatřovacímu příspěvku činí měsíčně:
 
a)
pro nezaopatřené dítě
30 Kčs
b)
pro manželku, zletilou příbuznou a družku vojáka a pro manžela vojákyně
50 Kčs
c)
pro rodiče, prarodiče, občany, kteří pečovali o vojáka jako rodiče, tchána a tchyni jde-li o jednotlivce
145 Kčs
 
jde-li o manželskou dvojici, pro každého manžela
22 Kčs