dnes je 26.9.2023

Input:

162/1949 Sb., Zákon o zbraních a střelivu, platné do 31.3.1984

č. 162/1949 Zb.
[zrušené č. 147/1983 Zb.]
ZÁKON
ze dne 16. června 1949
o zbraních a střelivu.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ.
Předpisy o zbraních a střelivu s výjimkou vojenských a nedovolených zbraní (střeliva).
§ 1.
Výroba, obchod a oprava.
(1) Vyrábět zbraně a střelivo, obchodovat s nimi a opravovat zbraně smějí jen osoby oprávněné k tomu podle příslušných předpisů, a to jen ve stálých provozovnách.
(2) Krajský národní výbor může výjimečně povolit výrobu zbraní a střeliva pro účely studijní nebo vyučovací.
(3) S výjimkou případů uvedených v odstavcích 1 a 2 nesmí nikdo vyrobit zbraň nebo střelivo nebo zbraň opravit, a to ani pro vlastní potřebu.
§ 2.
Držení.
(1) Držet střelnou zbraň nebo střelivo může jen ten, kdo k tomu obdržel od okresního národního výboru povolení (zbrojní list).
(2) Zbrojní list se smí vydat jen, není-li obavy ze zneužití; osobám mladším 18 let pak jen v případech hodných zvláštního zřetele.
(3) Zbrojní list nepotřebují osoby uvedené v § 1, odst. 1 a 2, pokud jde o zbraně (střelivo), jež oprávněně vyrábějí, opravují nebo s nimiž oprávněně obchodují.
(4) K držení zbraní sečných, bodných a úderných není třeba povolení. Zbraně tyto nesmějí však držet osoby mladší 18 let; výjimku může povolit okresní národní výbor. Okresní národní výbor může, je-li obava ze zneužití, zakázat určité osobě držení těchto zbraní vůbec nebo jejich držení nad určité množství.
§ 3.
Nošení.
(1) Nosit jakoukoli zbraň nebo střelivo smí pouze ten, kdo k tomu obdržel od okresního národního výboru povolení (zbrojní pas).
(2) Zbrojní pas se smí vydat zpravidla pouze osobám starším 18 let, prokáží-li potřebu nosit zbraň a není-li obavy ze zneužití.
(3) Povolení nosit zbraň opravňuje též ji držet, povolení nosit střelnou zbraň opravňuje též držet a nosit střelivo k ní patřící, a to v množství vyznačeném ve zbrojním pase. Osoba, které byl zbrojní pas vydán, je povinna mít jej vždy při sobě, kdykoliv zbraň (střelivo) nosí, a je povinna prokázat se jím na vyzvání orgánům Sboru národní bezpečnosti nebo jiné veřejné stráže.
(4) Ustanovení odstavce 3 platí obdobně i o loveckých lístcích (§ 33 zákona ze dne 18. prosince 1947, č. 225 Sb., o myslivosti).
§ 4.
Nákup a jiný způsob převodu.
Zbraň (střelivo) smí koupit nebo jiným způsobem ji získat zásadně jen ten, kdo je oprávněn držet nebo nosit příslušný druh zbraně (střeliva), a to pouze v takovém množství, aby nebylo překročeno množství zbraní (střeliva), které je oprávněn držet nebo nosit. Jen za těchto předpokladů lze takové osobě zbraň (střelivo) prodat nebo jiným způsobem zbraň (střelivo) na ni převést.
ČÁST DRUHÁ.
Předpisy o nedovolených zbraních a o nedovoleném střelivu.
§ 5.
Nedovolené zbraně a střelivo.
(1) Nedovolené zbraně jsou:
a) zbraně zákeřné, jako na př. pušky nebo dýky v holi, gumové obušky, zabijáky a boxery,
b) zbraně upravené tak, že jejich vzhled lze rozložením nebo jiným způsobem snadno utajit,
c) zbraně, jejichž původní podoba byla změněna k tomu účelu, aby se jimi mohlo způsobit těžší zranění,
d) výbušná zařízení.
(2) Nedovoleným střelivem jsou náboje s třaskavou střelbou, jakož i