dnes je 17.4.2024

Input:

162/1950 Sb., Nařízení, kterým se stanoví poplatky za státní arbitráž

č. 162/1950 Zb.
NAŘÍZENÍ
ministra financí
ze dne 16. listopadu 1950,
kterým se stanoví poplatky za státní arbitráž.
Ministr financí v dohodě s ministrem-předsedou státního úřadu plánovacího podle § 31 odst. 3 zákona č. 99/1950 Sb., o hospodářských smlouvách a státní arbitráži (dále jen „zákon“):
§ 1.
Sazba.
Za jednání orgánů státní arbitráže (arbitrážních komisí) se vybírají tyto

poplatky:
1. Za jednání o neshodách, které vznikly při uzavírání hospodářských smluv o jejich obsahu a náležitostech (předsmluvní spory), nebo za jednání o majetkových sporech, jejichž předmět nelze ocenit, u
a) ústřední komise (slovenské komise) a resortní komise (oblastní komise). . . 6000.- Kčs
b) krajské komise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8000.- Kčs.
2. Za jednání o ostatních majetkových sporech z hodnoty předmětu
 
do
1
milionu
Kčs 2%
z dalších
4
milionů
Kčs 0,5 %
''
10
''
Kčs 0,3 %
''
15
''
Kčs 0,2 %
''
30
''
Kčs 0,1 %
z dalších částek přes
60
''
Kčs 0,05 %

nejvýše však 400 000 Kčs.
§ 2.
Poplatník.
(1) Poplatek je povinna zaplatit strana, která neměla ve sporu úspěch. Arbitrážní komise vysloví v nálezu nebo usnesení, kdo je povinen zaplatit poplatek; při tom může placení poplatku uložit také oběma stranám poměrnými částkami podle míry, kterou nebyl uznán jejich arbitrážní návrh.
(2) Arbitrážní komise může uložit zaplacení poplatků i straně, která měla ve sporu úspěch proto, že arbitrážní komise použila svého práva pozměnit právní poměr, z něhož spor vznikl (§ 22 odst. 2 zákona).
(3) Skončí-li arbitrážní řízení smírem, je povinna každá strana zaplatit polovinu poplatku.
§ 3.
Hodnota předmětu sporu.
(1) Hodnotu předmětu sporu, z níž se poplatek vypočítává, určí arbitrážní komise v arbitrážním nálezu usnesení, při čemž přihlédne k údajům stran a k výsledku řízení.
(2) Rozhodne-li arbitrážní komise o části předmětu sporu, určí v nálezu hodnotu této části.
(3) Základ poplatku se zaokrouhluje dolů na číslo dělitelné stem; poplatek se zaokrouhlí dolů na celé Kčs.
§ 4.
Splatnost a způsob placení.
(1) Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne, kterého bylo doručeno písemné vyhotovení nálezu nebo usnesení, nebo ve stejné lhůtě ode dne schválení smíru arbitrážní komisí. Nezaplatí-li strana poplatek v této lhůtě, zvýší se poplatek o pět procent.
(2) Poplatky se platí hotově vplatním lístkem Státní banky nebo převodem z účtu poplatníkova (§ 2) na šekový účet úřadu, u něhož je zřízena příslušná arbitrážní komise. Jde-li o řízení u krajské arbitrážní komise, platí se poplatek na šekový účet finančního referátu jednotného (ústředního) národního výboru, v jehož obvodu je sídlo příslušné komise.
(3) Poplatky za státní arbitráž plynou do státní pokladny.
§ 5.
Promlčení.
Právo opraviti v neprospěch strany poplatek stanovený rozhodnutím arbitrážní komise a právo vymáhati poplatek se promlčuje uplynutím tří let, počítaných od počátku kalendářního roku následujícího po roce, v němž uplynul poslední den lhůty stanovené pro zaplacení poplatku (§ 4).
§ 6.
Osvobození nového projednání.
(1) Bylo-li rozhodnutí příslušné komise zrušeno (§ 26 zákona) a věc přikázána k novému projednání, poplatek za nové projednání se