dnes je 17.4.2024

Input:

163/1946 Sb., Zákon o mimořádných opatřeních bytové péče, platné do 30.6.1948

č. 163/1946 Zb.
[zrušené č. 137/1948 Zb.]
ZÁKON
ze dne 18. července 1946
o mimořádných opatřeních bytové péče.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Ohlašovací povinnost a pronájem bytů.
§ 1.
(1) Místní národní výbor může uložiti vlastníkům domů vyhláškou, uveřejněnou způsobem v místě obvyklým, aby mu hlásili byty,
1. které nejsou pronajaty, ani jinak dány v užívání nebo v nichž nájemník nebo jiný uživatel trvale nebydlí;
2. u nichž nájemní poměr nebo jiné právo na jejich užívání zanikne nebo které se jinak uvolní;
3. jejichž nájemník zemřel, vyjímajíc ty, u nichž po nájemníkově smrti vstoupili v nájemní smlouvu příslušníci jeho rodiny, kteří bydleli v jeho bytě v době jeho smrti aspoň již 3 měsíce, nemajíce vlastního bytu, a neodmítli pokračovati v nájemním poměru.
(2) Byty musí vlastníci domů ohlásiti do 15 dnů po uveřejnění vyhlášky podle odstavce 1, neučinili-li tak již dříve. Nastanou-li však skutečnosti, zakládající ohlašovací povinnost, teprve po uveřejnění vyhlášky, nutno byty ohlásiti, jde-li o byty uvedené
1. v odstavci 1, č. 1, do 15 dnů po té, kdy vlastník domu se dověděl o těchto skutečnostech;
2. v odstavci 1, č. 2, do 15 dnů po té, kdy bude jisto, že nájemní poměr nebo jiné právo na užívání bytu zanikne, nebo kdy byt se jinak uvolnil;
3. v odstavci 1, č. 3, do 15 dnů po té, kdy vlastník domu se dověděl o nájemníkově smrti nebo kdy příslušníci nájemníkovy rodiny odmítli pokračovati v nájemním poměru.
(3) Uložil-li místní národní výbor vlastníkům domů ohlašovací povinnost podle odstavců 1 a 2, stávají se tím v obci účinnými též ustanovení §§ 2 až 8, 10, 15, a 16. Vlastníci domů, jakož i nájemníci a jiní uživatelé bytů musí býti proto ve vyhlášce podle odstavce 1 upozorněni též na povinnosti, jež jim vyplývají z těchto ustanovení.
§ 2.
(1) Vlastníci domů jsou povinni pronajmouti byty, podléhající ohlašovací povinnosti, osobám, které jim přikáže místní národní výbor. Jde-li o byty v domech, které jsou v užším obvodu pražského hradu, je Ústřední národní výbor povinen přihlížeti k přáním kanceláře presidenta republiky.
(2) Je-li byt, podléhající ohlašovací povinnosti podle § 1, odst. 1, č. 1, pronajat nebo jinak dán v užívání, může místní národní výbor prohlásiti nájemní nebo jinou smlouvu o jeho užívání za zrušenou. Stejné právo přísluší místnímu národnímu výboru též stran bytu, podléhajícího ohlašovací povinnosti podle § 1, odst. 1, č. 3, nebyl-li vyklizen do 1 měsíce ode dne nájemníkovy smrti.
(3) Nebude-li do 15 dnů od ohlášení bytu doručen vlastníku domu příkaz k pronájmu, může vlastník domu byt sám pronajmouti nebo jinak dáti v užívání nebo ho sám užívati, je však povinen ohlásiti to do dalších 15 dnů místnímu národnímu výboru.
§ 3.
(1) Jako nájemníky možno přikázati toliko
1. státně spolehlivé (§ 28) osoby, které nemají v obci bytu nebo bydlí v bytě zdravotně závadném nebo nedostatečném, vykonávají v obci své zaměstnání nebo povolání, tvořící hlavní zdroj jejich výživy, a jsou s to plniti závazky z nájemního poměru;
2. osoby, které jsou členy oficielních nebo polooficielních zahraničních missí;
3. osoby, které