dnes je 19.7.2024

Input:

163/1948 Sb., Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou, podepsaná v Praze dne 25. dubna 1948

č. 163/1948 Zb.
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 8. května 1948,
kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou, podepsaná v Praze dne 25. dubna 1948.
Podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, vyhlašuji:
Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 27. dubna 1948 a se souhlasem presidenta republiky uvádí se v prozatímní platnost s účinností od 9. května 1948 Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou, podepsaná v Praze dne 25. dubna 1948.
 
Gottwald v. r.
 
DOHODA
o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a
Lidovou republikou Bulharskou.
Vláda republiky Československé a vláda Lidové republiky Bulharské, přejíce si upevniti a usnadniti v duchu Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou, podepsanou dne 23. dubna 1948 v Praze, hospodářské svazky jež pojí oba státy, rozhodly se uzavříti do sjednání obchodní a plavební Smlouvy Dohodu o prozatímní úpravě hospodářských styků a shodly se na tomto:
Článek 1.
Smluvní strany si přiznávají vzájemné zacházení podle zásady nejvyšších výhod ve všech otázkách týkajících se cel a dovozních a vývozních poplatků, vnitrostátních zdanění dovezeného zboží a všech předpisů a formalit při dovozu a vývozu.
Článek 2.
Fysické a právnické osoby obou států budou v každém směru požívati za podmínek vzájemnosti na území druhého smluvního státu těchže výhod jako fysické a právnické osoby státu požívajícího nejvyšších výhod ve všech věcech týkajících se obchodu, průmyslu a plavby a jiných druhů podnikatelské činnosti.
Článek 3.
Smluvní strany povolí si navzájem zřízení a činnost obchodních zastupitelství, jejichž právní postavení bude určeno zvláštní dohodou obou smluvních stran, která se stane nedílnou součástí této prozatímní Dohody.
Článek 4.
Obě smluvní strany usnadní v nejvyšší možné míře železniční transitní přepravu svým územím za přiměřené sazby a sjednají na podkladě vzájemnosti dohody, jež budou potřebné k tomu účelu.
Článek 5.
Ustanovení této Dohody se nevztahují na práva a výsady, které jsou aneb budou poskytnuty některou ze smluvních stran za účelem ulehčení pohraničního styku se sousedními státy v pásmu nepřesahujícím 15 km s každé strany hranice.
Článek 6.
Obě strany zahájí v nejbližší vhodné době jednání o uzavření obchodní a plavební smlouvy.
Článek 7.
Tato Dohoda bude ratifikována a ratifikační listiny budou vyměněny v Sofii co nejdříve
Dohoda nabude platnosti dnem výměny ratifikací.
Nicméně obě smluvní strany se dohodly na tom, že tato Dohoda vstoupí v prozatímní platnost 14 dní po jejím podpisu.
Sepsáno v Praze dne 25. dubna 1948 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a bulharském, při čemž obě znění mají stejnou platnost.
Za vládu
 
republiky Československé:
Dr. VLAD.