dnes je 21.7.2024

Input:

163/1950 Sb., Nařízení, kterým se vymezují tuzemská pojištění pojišťoven se sídlem v cizině a tuzemská pojištění s plněními znějícími na říšské marky

č. 163/1950 Zb.
NAŘÍZENÍ
ministra financí
ze dne 22. listopadu 1950,
kterým se vymezují tuzemská pojištění pojišťoven se sídlem v cizině a tuzemská pojištění s plněními znějícími na říšské
marky.
Ministr financí nařizuje podle § 5 odst. 1 a § 12 odst. 1 zákona č. 95/1950 Sb., kterým se upravují některé poměry v pojišťovnictví:
Oddíl I.
Tuzemská pojištění pojišťoven se sídlem v cizině.
§ 1.
(1) Pojištění, ze kterého je jako pojistitel zavázána pojišťovna se sídlem v cizině, nebo pohledávka z takového pojištění se považují za tuzemské ve smyslu § 5 odst. 1 zák. č. 95/1950 Sb., jestliže
a) při sjednání pojištění měl pojistník bydliště (sídlo) na území Československé republiky a pojišťovna, se kterou bylo pojištění sjednáno, provozovala činnost na uvedeném území a
b) dne 1. srpna 1950 měli na území Československé republiky bydliště (sídlo) buď pojistník, bylo-li pojištění uvedeného dne ještě v platnosti, nebo osoba, které náleží pohledávka,
a jestliže kromě toho jsou splněny podmínky § 2.
(2) Provozováním činnosti na území Československé republiky [odstavec 1 písm. a)] se rozumí též, sjednala-li v době nesvobody pojišťovna mající sídlo v cizině pojištění podle předpisů okupační moci s osobami majícími bydliště (sídlo) v obsazeném území.
§ 2.
(1) Pojištění majetkové nebo pohledávka z něho se považují za tuzemské, jestliže pojištěná věc nebo pojištění zdroj nebezpečí byly na území Československé republiky při sjednání pojištění. Jestliže však bylo pojištění v platnosti ještě dne 1. srpna 1950, považuje se za tuzemské jen za další podmínky, že pojištěná věc nebo pojištěný zdroj nebezpečí byly na území Československé republiky také dne 1. srpna 1950.
(2) Za tuzemská se nepovažují pojištění majetková a pojištění úrazová, která zanikla podle § 6 odst. 2 zák. č. 95/1950 Sb.
§ 3.
V práva a závazky z pojištění, která se považují za tuzemská podle ustanovení §§ 1 a 2, vstoupí na příkaz ministra financí Československá pojišťovna, národní podnik. Tato pojišťovna však nevstoupí v závazky pojišťoven se sídlem v cizině, jestliže oprávněným je Fond národní obnovy podle konfiskačních předpisů nebo Likvidační fond měnový proto, že životní pojištění (pohledávky z životních pojištění) nebyla přihlášena podle dekretu presidenta republiky č. 95/1945 Sb., o přihlášení vkladů a jiných peněžních pohledávek u peněžních ústavů, jakož i životních pojištění a cenných papírů, nebo proto, že nárok propadl podle § 76 odst. 5 zákona č. 134/1946 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a dávce z majetku, ve znění zákona č. 68/1949 Sb.
Oddíl II.
Tuzemská pojištění s plněními znějícími na říšské marky.
§ 4.
Pojištění s plněními znějícími na říšské marky, ze kterého je jako pojistitel zavázána pojišťovna se sídlem v cizině, se považuje za tuzemské ve smyslu § 12 odst. 1 zák. č. 95/1950 Sb., je-li tuzemským pojištěním ve smyslu ustanovení oddílu I. Za stejných podmínek se považuje za tuzemskou pohledávka znějící na říšské marky z pojištění, ze kterého je (byla) jako pojistitel zavázána pojišťovna se sídlem v cizině.
§ 5.
Pojištění s plněními