dnes je 25.2.2024

Input:

163/1960 Sb., Zákon o státním znaku a státní vlajce, platné do 22.4.1990

č. 163/1960 Zb.
[zrušené č. 102/1990 Zb.]
ZÁKON
ze dne 17. listopadu 1960
o státním znaku a o státní vlajce
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Státní znak
(1) Státní znak Československé socialistické republiky tvoří červený štít tvaru husitské pavézy s pěticípou hvězdou v horní části, na kterém je bílý dvouocasý lev nesoucí na hrudi červený štítek s modrou siluetou Kriváně a vatrou zlaté barvy. Kresba znaku je zlatá (čl. 110 odst. 1 ústavy).
(2) Podrobné vyobrazení státního znaku je v příloze 1 tohoto zákona.
§ 2
Státní vlajka
(1) Státní vlajka Československé socialistické republiky se skládá ze spodního pole červeného a vrchního bílého, mezi něž je vsunut modrý klín od žerdi ke středu vlajky (čl. 110 odst. 2 ústavy). Při slavnostních příležitostech lze užívat praporu utvořeného podle státní vlajky.
(2) Vyobrazení státní vlajky a vzájemný poměr rozměrů jejích polí a klínu jsou uvedeny v příloze 2 tohoto zákona.
§ 3
Standarta presidenta republiky
(1) Standarta presidenta republiky je bílá, s okrajem z bílých, modrých a červených políček. V jejím středu je státní znak, po jeho stranách jsou lipové ratolesti. Pod státním znakem je heslo „Pravda vítězí“ na stuze červené barvy. Písmena nápisu jsou barvy zlaté.
(2) Podrobné vyobrazení standarty presidenta republiky a vzájemný poměr jejích rozměrů jsou uvedeny v příloze 3 tohoto zákona.
§ 4
Státní pečeť
(1) Státní pečeť Československé socialistické republiky tvoří státní znak s lipovými ratolestmi po stranách, kolem něhož je kruhový nápis „Československá socialistická republika.“
(2) Státní pečeť Československé socialistické republiky uschovává president republiky.
Užívání státního znaku a státní vlajky
§ 5
(1) Státního znaku a státní vlajky užívají Národní shromáždění, president republiky, vláda, Slovenská národní rada, národní výbory, ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy, československé zastupitelské úřady, soudy, prokuratura, jakož i orgány státní správy, které určí vláda.
(2) Státního znaku a státní vlajky užívají též ozbrojené síly a bezpečnostní sbory Československé socialistické republiky.
(3) Státního znaku a státní vlajky užívá dále Československá akademie věd, školy, kulturní a vědecké ústavy a státní organizace, které se zřetelem na povahu jejich úkolů určí vláda.
(4) Podrobnosti o užívání státního znaku a státní vlajky v ozbrojených silách stanoví president republiky, na ostatních úsecích vláda.
§ 6
Státního znaku a státní vlajky mohou užívat při slavnostních příležitostech dobrovolné společenské organizace pracujících, podniky a jiné organizace i jednotliví občané.
Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 7
Dosavadní státní znaky se postupně nahradí státním znakem stanoveným ústavou Československé socialistické republiky. Přechodná opatření blíže stanoví vláda.
§ 8
Zrušuje se
1. Zákon č. 252/1920 Sb., kterým se vydávají ustanovení o státní vlajce, státních znacích a státní pečeti;
2. zákona č. 269/1936 Sb., o užívání vlajek, znaků a jiných symbolů, jakož i stejnokrojů a odznaků, a o opatřeních proti závadným označením;
3. předpisy vydané na základě zákonů