dnes je 8.12.2023

Input:

163/1970 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Tuzexu, podniku zahraničního obchodu, ve znění účinném k 8.5.1974

č. 163/1970 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničního obchodu
ze dne 30. prosince 1970
o zřízení Tuzexu, podniku zahraničního obchodu
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
48/1974 Sb.
(k 8.5.1974)
mění
Ministr zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministrem financí podle § 2 a 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství:
§ 1
Zřizuje se podnik
TUZEX, podnik zahraničního obchodu (dále jen podnik).
§ 2
Sídlem podniku je Praha. Podnik může podle potřeby zřizovat se souhlasem ministerstva zahraničního obchodu pobočné závody i mimo svoje sídlo.
§ 3
(1) Hlavním předmětem podnikání je tuzemský i zahraniční prodej zboží všeho druhu v drobném za cizí měny.
(2) Pro potřeby prodeje v drobném zabezpečuje podnik dovoz prostřednictvím příslušných organizací zahraničního obchodu; dovoz exkluzivních výrobků a novinek v rozsahu pro zaváděcí prodej zboží, včetně potřebných náhradních dílů, a dovoz zboží podle individuálních požadavků zákazníků může zabezpečovat přímo.
(3) Při přímých dovozech je podnik povinen zabezpečit dodržování obchodně politických zásad stanovených federálním ministerstvem zahraničního obchodu a postupovat v dohodě se zbožově příslušnými organizacemi zahraničního obchodu.
(4) Podnik je oprávněn k prodeji zboží v drobném za cizí měny i ve vybraných provozovnách jiných podniků a organizací, které jsou k tomu zvláště oprávněny příslušným ústředním orgánem; přitom musí být zajištěna evidence o odděleném prodeji.
(5) Podnik je oprávněn provádět veškerou činnost přímo související s předmětem jeho podnikání.
§ 4
(1) Podnik je samostatnou právnickou osobou.
(2) Podnik je hospodářskou organizací, která hospodaří samostatně a odpovídá za své závazky svým jměním.
(3) Stát ani jiné organizace neručí za jednání a závazky podniku.
(4) Podnik neručí za závazky státu ani jiných organizací.
(5) Jako vlastník nemovitého majetku se zapisuje podnik.
§ 5
(1) Podnik řídí generální ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zahraničního obchodu; generální ředitel je osobně odpovědný ministru zahraničního obchodu.
(2) Generální ředitel zastupuje podnik navenek a je oprávněn ke všem opatřením a rozhodnutím ve správě podniku.
(3) Ministr zahraničního obchodu může jmenovat jednoho nebo více náměstků generálního ředitele. Náměstek zastupuje generálního ředitele v plném rozsahu jeho oprávnění.
(4) Generální ředitel a jeho náměstkové skládají při svém jmenování ministru zahraničního obchodu slib, že budou svědomitě plnit své povinnosti.
(5) Ministr zahraničního obchodu může učinit vlastní opatření k zatímnímu vedení správy a řízení podniku.
§ 6
Základní jmění podniku činí 66 000 000 Kčs.
§ 7
(1) Podnik náleží do působnosti ministerstva zahraničního obchodu.
(2) Podrobnější vymezení úkolů podniku, včetně podrobnější úpravy předmětu podnikání, jeho organizace, provádění činnosti a odpovědnosti pracovníků stanoví podle potřeby ministr zahraničního obchodu v rámci své pravomoci.
§ 8
(1) Oprávnění udělené Tuzexu, akciové společnosti v Praze, vyhláškou ministra zahraničního obchodu č. 202/1968 Sb. k provádění tuzemského i zahraničního prodeje zboží všeho druhu v drobném za