dnes je 21.4.2024

Input:

164/1946 Sb., Zákon o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce, platné do 31.12.1956

č. 164/1946 Zb.
[zrušené č. 55/1956 Zb.]
ZÁKON
ze dne 18. července 1946
o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
I. Všeobecná ustanovení.
§ 1.
Osobám, které utrpěly poškození zdraví nebo těla v důsledku vojenské služby, válečných událostí nebo fašistické persekuce za okolností uvedených v tomto zákoně (v dalším „invalidé“), jakož i pozůstalým po osobách, které zemřely za těchto okolností nebo v důsledku těchto okolností (§ 3, odst. 6) a rodinným příslušníkům osob, jež se za těchže okolností staly nezvěstnými (§ 3, odst. 4), dostane se zaopatření ze státních peněz jako odškodnění. Kromě toho dostane se jim výhod uvedených v tomto zákoně.
§ 2.
(1) Nárok na zaopatření u invalidů zakládá poškození zdraví (dále jen „poškození“), které je příčinou ztráty nebo snížení výdělečné schopnosti a jež bylo způsobeno poraněním nebo onemocněním za těchto okolností:
a) v době od 26. července 1914 do 28. února 1924 ve službě vojenské, při válečných úkonech nebo v zajetí nebo
b) v době od 1. března 1924 do 20. května 1938 výkonem vojenské služby v československé armádě nebo
c) výkonem vojenské služby v československé armádě v době po 31. prosinci 1945 nebo
d) výkonem služby v československé armádě, válečnými a osobními úkony ve prospěch československé armády, výkonem služby v útvarech stráže obrany státu v době po 20. květnu 1938 do 31. prosince 1945, zajetím v důsledku této služby nebo
e) výkonem služby ve spojenecké armádě, válečnými a osobními úkony ve prospěch spojenecké armády v době od 15. března 1939 do 31. prosince 1945 nebo
f) činností v partyzánských jednotkách nebo
g) činnou účastí na ozbrojeném povstání českého nebo slovenského národa nebo
h) při zatčení, odvlečení, v koncentračních táborech, v žalářích, káznicích a věznicích, pokud zatčení, odvlečení, internování nebo věznění se stalo z důvodů, směřujících k potlačení odbojového hnutí, nebo z jiných důvodů persekuce politické, národní nebo rasové, při trestních akcích proti odboji, nebo
ch) v kárných táborech, v táboře v Bystřici u Benešova a jiných táborech toho druhu, v táboře ve Svatobořicích a jiných táborech toho druhu, a v terezínském městě, pokud internování se stalo z důvodů persekuce politické nebo národní nebo rasové nebo z důvodu pracovní sabotáže, nebo
i) jinými činy válčících branných sil, dále činy fašistických orgánů a příslušníků nepřátelských národů, k nimž došlo z důvodů persekuce politické, národní nebo rasové, pokud veškeré tyto činy nepatří již podle své povahy nebo podle okolností, za nichž se staly, pod případy uvedené pod písm. h) nebo ch), nebo
j) bojovými akcemi válčících branných sil,
k) ukrýváním nebo útěkem před bezprostředními bojovými akcemi nebo před opatřeními válčících branných sil a fašistických orgánů, nebo
l) výkonem nucených prací, pokud nešlo o soukromoprávní pracovní poměr, výkonem t. zv. služby protiletecké ochrany nebo obrany, nouzové služby při zákopových pracích nebo nucených pracích, ochrannou službou, nebo
m) zjišťováním,