dnes je 21.5.2024

Input:

164/1950 Sb., Vyhláška o plnění peněžitých závazků z tuzemských pojištění sjednaných v československých korunách, které byly přepočteny na říšské marky

č. 164/1950 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 22. listopadu 1950
o plnění peněžitých závazků z tuzemských pojištění sjednaných v československých korunách, které byly přepočteny na říšské marky.
Ministr financí vyhlašuje podle § 12 odst. 2 zákona č. 95/1950 Sb., kterým se upravují některé poměry v pojišťovnictví:
§ 1.
Peněžité závazky z tuzemských pojištění sjednaných přede dnem 10. října 1938 v československých korunách, které byly podle předpisů okupační moci přeměněny na závazky v říšských markách v poměru 1 československá koruna = 12 říšských feniků, se plní počínajíc dnem 1. srpna 1945 v československých korunách v poměru 1 říšská marka = 10 československých korun. U životních pojištění s výjimkou dočasných pojištění na úmrtí se však zvýšení pojistitelova závazku následkem dvojího měnového přepočtu zcela nebo zčásti odstraňuje způsobem uvedeným v § 2.
§ 2.
Snížení podle § 1 věty druhé se rovná šestině pojistitelova plnění násobené poměrem úhrnu pojistného splatného do 10. října 1938 k úhrnu pojistného zaplaceného za trvání pojistné smlouvy. Pojistné splatné v říšských markách se při tom přepočítává v poměru 1 říšská marka = 10 československých korun.
§ 3.
Za tuzemská se považují pojištění vymezená v oddílu II nařízení ministra financí č. 163/1950 Sb., kterým se vymezují tuzemská pojištění pojišťoven se sídlem v cizině a tuzemská pojištění s plněními znějícími na říšské marky.
§ 4.
Nedotčeny zůstávají předpisy o tom, že se pojistitelovo plnění převádí na vázaný vklad.
§ 5.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Kabeš v. r