dnes je 25.2.2024

Input:

164/1968 Sb., Zákon, kterým se mění předpisy o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů

č. 164/1968 Zb.
[zrušené nepriamo č. 142/1991 Zb.]
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1968,
kterým se mění předpisy o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl. I
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění č. 4/1962 Sb., o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů, se mění takto.
1. Ustanovení § 1 zní:
㤠1
Zákony Federálního shromáždění a zákonná opatření jeho předsednictva se vyhlašují ve Sbírce zákonů.“
2. Ustanovení § 2 písm. d) se vypouští.
3. Ustanovení § 3 zní:
㤠3
Stanoví-li tak zákon České národní rady a Slovenské národní rady, vyhlašují se ve Sbírce zákonů též zákony národních rad a zákonná opatření jejich předsednictev, nařízení vlády České socialistické republiky a vlády Slovenské socialistické republiky, ostatní obecně závazné právní předpisy ministerstev a ostatních ústředních orgánů republik, jakož i jiná opatření těchto orgánů; za téže podmínky se vyhlašují ve Sbírce zákonů též vyhlášky krajských národních výborů.“
4. Ustanovení § 8 odst. 2 zní:
„(2) Redakci Sbírky zákonů zabezpečuje orgán, který vláda Československé socialistické republiky tím pověří.“
5. Kde se v ostatních ustanoveních tohoto zákonného opatření mluví o Národním shromáždění, vládě, ministerstvech a ústředních orgánech, rozumí se tím Federální shromáždění a vláda, ministerstva a ústřední orgány Československé socialistické republiky.
Čl. II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1969.
 
Svoboda v. r.
Smrkovský v. r.
Ing. Černík v. r.