dnes je 26.5.2024

Input:

165/1946 Sb., Zákon o trestní ochraně národních podniků, znárodněných podniků a podniků pod národní správou, platné do 31.7.1950

č. 165/1946 Zb.
[zrušené č. 86/1950 Zb.]
ZÁKON
ze dne 18. července 1946
o trestní ochraně národních podniků, znárodněných podniků a podniků pod národní správou.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Zlomyslné poškození budov, zařízení, strojů, nářadí nebo jiných věcí, jichž se užívá k provozu národního podniku, znárodněného podniku nebo podniku pod národní správou, předsevzaté v úmyslu zmařiti, ztížiti nebo ohroziti jeho provoz, trestá se jakožto zločin, nehledíc k výši škody, těžkým žalářem (káznicí) od 1 do 5 let a podle velikosti zlomyslnosti a nebezpečenství až i do 10 let.
(2) Vzešel-li však z poškození skutečně úraz na zdraví, bezpečnosti těla nebo majetková škoda většího rozsahu, buďtež vinníci potrestáni těžkým žalářem (káznicí) od 10 do 20 let, a za okolností zvláště přitěžujících doživotním těžkým žalářem (káznicí). Nastala-li z takového poškození smrt člověka a mohl-li to pachatel předvídati, buď potrestán smrtí.
(3) Odsoudí-li soud pro zločin v odstavci 1 neb 2 uvedený, vysloví zároveň, že jmění odsouzeného propadá zcela nebo zčásti ve prospěch státu.
§ 2.
(1) Kdo se hrubou nedbalostí dopustí poškození na budovách, zařízeních, strojích, nářadí nebo jiných věcech, jichž se užívá k provozu národního podniku, znárodněného podniku nebo podniku pod národní správou, za okolností, z nichž pachatel mohl seznati, že provoz podniku může býti zmařen, ztížen nebo ohrožen, bude potrestán pro přečin tuhým vězením od 6 měsíců do 2 roků.
(2) Byl-li čin spáchán za okolností zvláště nebezpečných, nebo byla-li jím způsobena vážná škoda na zdraví člověka, buď vinník potrestán tuhým vězením od 1 roku do 3 let; byla-li však způsobena smrt člověka, tuhým vězením do 5 let.
§ 3.
(1) Kdo se úmyslně dopustí jiného jednání směřujícího k tomu, aby provoz národního podniku, znárodněného podniku nebo podniku pod národní správou zmařil, ztížil nebo ohrozil, nebo v témže úmyslu zanedbá povinnosti, které má při provozu podniku, bude potrestán pro zločin těžkým žalářem (káznicí) od 1 do 5 let. Byla-li takovým jednáním způsobena značná škoda, budiž potrestán těžkým žalářem (káznicí) od 5 do 10 let. Vedle trestu na svobodě může býti uložen peněžitý trest do 5 milionů Kčs.
(2) Spáchal-li vinník takový zločin z hrubé nedbalosti za okolností, z nichž mohl seznati, že provoz podniku může býti zmařen, ztížen nebo ohrožen a byla-li takovým činem způsobena škoda, potrestá se pro přečin tuhým vězením od 1 měsíce do 1 roku. Vedle trestu na svobodě může býti uložen peněžitý trest do 1 milionu Kčs.
§ 4.
Odsoudí-li soud pro zločin, uvedený v § 1 a 3, odst. 1, vysloví v oboru působnosti trestního zákona č. V/1878 zároveň ztrátu úřadu a dočasné odnětí politických práv.
§ 5.
Za trestný čin podle tohoto zákona nelze považovati stávku.
§ 6.
Zvláště přitěžující okolností je, spáchala-li trestný čin podle tohoto zákona osoba odpovědná za správu nebo vedení národního podniku, znárodněného podniku nebo podniku pod národní správou.
§ 7.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Provede jej ministr spravedlnosti