dnes je 17.4.2024

Input:

165/1950 Sb., Zákon na ochranu míru, ve znění účinném k 1.1.1962

č. 165/1950 Zb.
[zrušené č. 300/2005 Z.z.]
ZÁKON
ze dne 20. prosince 1950
NA OCHRANU MÍRU.
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
140/1961 Sb.
(k 1.1.1962)
mění
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Lid československý v duchu svých pokrokových tradic, po hrozných zkušenostech války a fašistické okupace, rozhodl se pevně vybudovat si v míru a pokoji svůj nový a spravedlivý život, šťastný a radostný domov, rozhodl se vybudovat socialismus ve své vlasti.
Lid československý stojí pevně v táboře míru, rozhodnut bránit světový mír, ohrožený podněcovateli nové války. Přijal s nadšením výzvu II. Světového kongresu obránců míru jako výraz nezvratného odhodlání všech poctivých lidí na světě obhájit mír a zabránit nové válce.
Vyjádřil již ve svých nových, lidově demokratických zákonech jasně svou vůli chránit mírové soužití národů a trestat všechny ty, kdo mír ohrožují. U vědomí toho, že podněcovatelé nové války stupňují válečné hrozby a propagandu nové války a přecházejí k otevřeným útočným činům, vydává československý lid zákon na ochranu míru, aby tím znovu utvrdil a ještě účinněji podpořil úsilí o světový mír a mezinárodní solidaritu.
Proto se ustanovuje:
§ 1.
(1) Kdo se pokusí rozrušit mírové soužití národů tím, že jakýmkoliv způsobem podněcuje k válce, válku propaguje anebo válečnou propagandu jinak podporuje, dopouští se trestného činu proti míru.
(2) Pachatel bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až deset let; odnětím svobody na deset let až patnáct let bude pachatel potrestán, dopustí-li se činu uvedeného v odstavci 1.
a) jako člen spolčení,
b) ve značném rozsahu nebo
c) je-li tu jiná přitěžující okolnost.
§ 2.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.
* * *
§ 299 trestního zákona č. 140/1961 Sb. zní:
§ 299
Horní hranice druhé sazby trestu odnětí svobody stanovené v § 1 odst. 2 zákona č. 165/1950 Sb., na ochranu míru, se snižuje na patnáct let.