dnes je 22.6.2024

Input:

166/1946 Sb., Zákon, jímž se mění a doplňují trestní řády, platné do 31.7.1950

č. 166/1946 Zb.
[zrušené č. 87/1950 Zb.]
ZÁKON
ze dne 18. července 1946,
jímž se mění a doplňují trestní řády.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Trestní řád č. 119/1873 ř. z. se mění a doplňuje takto:
1. Za § 34 b) se vkládá § 34 c) tohoto znění:
㤠34c.
Od stíhání činu veřejnou žalobou může býti upuštěno, je-li obviněný vydán nebo vypovězen, anebo má-li býti repatriován nebo odsunut z území Československé republiky.“
2. § 48 poslední odstavec bude zníti:
„Soukromému účastníku nepřísluší právo podati veřejnou žalobu místo státního zástupce, upustil-li státní zástupce od stíhání podle ustanovení §§ 34 a) až 34 c).“
3. Za § 363 a) se vkládá § 363 b) tohoto znění:
㤠363b.
Bylo-li od stíhání veřejnou žalobou upuštěno podle ustanovení § 34 c) a nepominula-li ještě trestnost činu promlčením, může býti trestní řízení proti obviněnému na návrh veřejného žalobce zahájeno nebo v něm pokračováno bez podmínek a formálnosti obnovy, jestliže nedojde k provedení vydání nebo vypovězení nebo jestliže sejde s repatriace nebo s odsunu, anebo jestliže obviněný se vrátil na území Československé republiky.“
4. Za § 397 se vkládá § 397 a) tohoto znění:
㤠397a.
(1) Ministr spravedlnosti může naříditi, aby od výkonu nebo do dalšího výkonu trestu na svobodě bylo upuštěno, je-li odsouzený vydán nebo vypovězen, anebo má-li býti repatriován nebo odsunut z území Československé republiky.
(2) Nedojde-li k provedení vydání nebo vypovězení nebo sejde-li s repatriace nebo s odsunu, anebo vrátí-li se vydaný, vypovězený, repatriovaný nebo odsunutý na území Československé republiky, trest se vykoná.“
5. § 449 poslední věta bude zníti:
„Toto právo soukromému účastníku nepřísluší, bylo-li od stíhání činu upuštěno podle ustanovení §§ 34 a) až 34 c).“
Čl. II.
Trestní řád zák. čl. XXXIII/1896 se mění a doplňuje takto:
1. Za § 33 se vkládá § 33 a) tohoto znění:
㤠33a.
Od stíhání činu veřejnou žalobou může býti upuštěno, je-li obviněný vydán nebo vypovězen, anebo má-li býti repatriován nebo odsunut z území Československé republiky.“
2. Do § 42 se vkládá jako další odstavec ustanovení tohoto znění:
„Tato práva nepřísluší poškozenému, upustil-li veřejný žalobce od stíhání podle § 33a.“
3. do § 444 se vkládá jako odstavec druhý ustanovení tohoto znění:
„Ustanovení odstavce 1. platí přiměřeně pro případy, v nichž bylo od stíhání veřejnou žalobou upuštěno podle ustanovení § 33 a), jestliže nedojde k provedení vydání nebo vypovězení nebo jestliže sejde s repatriace nebo s odsunu, anebo jestliže obviněný se vrátil na území Československé republiky.“
4. Za § 504 se vkládá § 504 a) tohoto znění:
㤠504a.
(1) Ministr spravedlnosti může naříditi, aby od výkonu nebo od dalšího výkonu trestu na svobodě bylo upuštěno, je-li odsouzený vydán nebo vypovězen, anebo má-li býti repatriován nebo odsunut z území Československé republiky.
(2) Nedojde-li k provedení vydání nebo vypovězení nebo sejde-li s repatriace nebo s odsunu, anebo vrátí-li se vydaný, vypovězený, repatriovaný nebo odsunutý na území Československé republiky, trest se vykoná.“
Čl. III.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem