dnes je 9.12.2023

Input:

166/1964 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o pedagogických fakultách, platné do 30.6.1992

č. 166/1964 Zb.
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 12. srpna 1964
o pedagogických fakultách
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
Organizace pedagogických fakult
§ 1
Na pedagogických fakultách se vzdělávací učitelé pro školy poskytující základní vzdělání.
§ 2
(1) Z Pedagogického institutu v Praze a z Pedagogického institutu v Brandýse n. L. se zřizuje pedagogická fakulta University Karlovy v Praze se sídlem v Praze.
(2) Z Pedagogického institutu v Brně se zřizuje pedagogická fakulta J. E. Purkyně v Brně se sídlem v Brně.
(3) Z Pedagogického institutu v Olomouci se zřizuje pedagogická fakulta University Palackého v Olomouci se sídlem v Olomouci.
(4) Z Pedagogického institutu v Trnavě se zřizuje pedagogická fakulta University Komenského v Bratislavě se sídlem v Trnavě.
(5) Z Pedagogického institutu v Prešově se zřizuje pedagogická fakulta University P. J. Šafárika v Košicích se sídlem v Prešově.
§ 3
(1) Z Pedagogických institutů v Českých Budějovicích, v Plzni, v Ústí n. L., v Hradci Králové, v Ostravě, v Nitře a v Banské Bystrici se zřizují jako vysoké školy samostatné pedagogické fakulty.
(2) V čele samostatné pedagogické fakulty je děkan, který za činnost fakulty odpovídá ministru školství a kultury.
(3) Děkan má zpravidla tři proděkany. Děkana a proděkany jmenuje a odvolává ministr školství a kultury.
(4) Osobním úřadem zaměstnanců samostatných pedagogických fakult je děkanát. Děkanát řídí tajemník; jmenuje ho ministr školství a kultury. Tajemník samostatné pedagogické fakulty je stálým zástupcem děkana pro věci hospodářské a správní.
§ 4
(1) Na Slovensku jmenuje děkany a proděkany pedagogických fakult a děkany, proděkany a tajemníky samostatných pedagogických fakult pověřenec Slovenské národní rady pro školství a kulturu.
(2) Děkani samostatných pedagogických fakult na Slovensku odpovídají za svou činnost též pověřenci Slovenské národní rady pro školství a kulturu.
Ustanovení společná a závěrečná
§ 5
Ustanovení § 3 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, zůstává nedotčeno.
§ 6
(1) Pedagogické instituty v Karlových Varech, v Liberci, v Pardubicích, v Jihlavě, v Gottwaldově, v Martině a v Košicích se postupně zrušují počínajíc školním rokem 1964/65.
(2) Spolu se zrušením pedagogických institutů uvedených v odstavci 1 pozbývá účinnosti vládní nařízení č. 87/1962 Sb., o pedagogických institutech.
§ 7
Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. září 1964.
 
Novotný v. r.
Laštovička v. r.
Černík v. r.