dnes je 16.4.2024

Input:

168/1946 Sb., Smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a mírové spolupráci mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslavií

č. 168/1946 Zb.
JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ!
DR. EDVARD BENEŠ, PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ, VŠEM, KTEŘÍ TENTO LIST ČÍSTI NEBO ČTOUCE SLYŠETI BUDOU, POZDRAVENÍ.
JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
A
FEDERATIVNÍ LIDOVÉ REPUBLIKY JUGOSLAVIE BYLA SJEDNÁNA TATO SMLOUVA:
Smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a mírové spolupráci
mezi
ČESKOSLOVENSKOU REPUBLIKOU
a
FEDERATIVNÍ LIDOVOU REPUBLIKOU JUGOSLAVIÍ
President Československé republiky a
Presidium Národního shromáždění Federativní lidové republiky Jugoslavie,
přejíce si slavnostně potvrditi svazky upřímného přátelství, které od nepaměti spojuje bratrské slovanské národy Československa a Jugoslavie a které bylo v této vítězné válce znovu osvědčeno ve společném boji proti témuž nepříteli a témuž nebezpečí,
majíce na paměti životní zájem obou zemí na společné obraně pro případ, že by Německo obnovilo svou útočnou politiku proti jejich svobodě, politické nezávislosti a územní celistvosti,
jsouce přesvědčeni, že společná obrana proti takovému nebezpečí je v zájmu zachování mezinárodního míru a bezpečnosti, které je i cílem Charty Organisace Spojených národů, kterou obě země přijaly,
jsouce rozhodnouti dále utužovati a prohlubovati duchovní a hospodářské vztahy, které byly již dříve společným úsilím vytvořeny mezi oběma zeměmi,
rozhodli se sjednati za tím účelem smlouvu a ustanovili svými zmocněnci:
PRESIDENT ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
pana Zdeňka Fierlingera, předsedu vlády,

PRESIDIUM NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ FEDERATIVNÍ LIDOVÉ REPUBLIKY JUGOSLAVIE
Pana Josefa Broz-Tita, Maršála Jugoslavie, předsedu vlády Federativní lidové republiky Jugoslavie,
kteří vyměnivše si své plné moci a shledavše je v dobré a náležité formě, dohodli se na těchto ustanoveních:
Článek I
Vysoké smluvní strany se dohodly, že se v zájmu obou zemí a jejich národů sdruží v politice osvědčeného a trvalého přátelství, které budou utužovat úzkou součinností mezi oběma zeměmi.
Článek II
Vysoké smluvní strany se zavazují, že učiní společně všechna opatření ve své moci, aby znemožnily jakoukoli novou hrozbu a zamezily opakování útoku se strany Německa neb kteréhokoli jiného státu, který by se sním přímo nebo jakkoli jinak spojil.
Za tím účelem se Vysoké smluvní strany zúčastní v duchu nejupřímnější součinnosti všech mezinárodních akcí pro zachování mezinárodního míru a bezpečnosti a plně přispějí k tomu, aby se tento cíl stal skutkem.
Při provádění této smlouvy budou Vysoké smluvní strany dbát svých závazků jakožto členů Organisace Spojených národů.
Článek III
Kdyby jedna z Vysokých smluvních stran byla zapletena do nepřátelství s Německem, které by obnovilo svou útočnou politiku, nebo s kterýmkoli jiným státem, který by se s Německem k útočnému činu spojil, poskytne jí neprodleně druhá strana vojenskou a jinou pomoc všemi prostředky, které má pro ruce.
Článek IV
Vysoké smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nesjedná spojenectví a nezúčastní se koalice, namířených proti druhé Vysoké smluvní straně.
Článek V.
Vysoké smluvní strany budou upevňovati společně i každá ve své působnosti hospodářské,