dnes je 25.7.2024

Input:

168/1949 Sb., Zákon o konečné úpravě vnitřního státního dluhu a některých jiných dluhů z doby do 31. prosince 1945

č. 168/1949 Zb.
ZÁKON
ze dne 16. června 1949
o konečné úpravě vnitřního státního dluhu a některých jiných dluhů z doby do 31. prosince 1945.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST PRVÁ.
Úprava vnitřního státního dluhu z doby do 31. prosince 1945.
Oddíl I.
Vydání konversních půjček.
§ 1.
(1) Za účelem konverse vnitřního státního dluhu československého z doby do 31. prosince 1945, čítajíc v to i tak zvaný dluh protektorátní a slovenský a jiné státem později převzaté dluhy z této doby, vyjímajíc však krátkodobé dluhy uvedené v §§ 15 až 16 a dluhy úročené níže než 3% (§§ 5 až 11, dále jen „staré dluhopisy“) a ve výši potřebné k této konversi budou vydány tyto konversní půjčky:
a) sjednocená státní půjčka ve 4 emisích (§ § 2 a 3),
b) 3% státní půjčka umořitelná v letech 1960 až 1989 (§ 4).
(2) Konversní půjčky uvedené v odstavci 1 budou, po případě mohou býti vydány také za účelem výkupu některých zahraničních půjček, které jsou ve vlastnictví devisových tuzemců (§§ 17 až 19), jakož i za účelem vypořádání některých jiných dluhů (§ 20), a to až do výše potřebné k tomuto výkupu nebo vypořádání.
(3) Sjednocená státní půjčka může býti vydávána také ke konversi dluhů státem převzatých za účinnosti tohoto zákona, jakož i k provedení úvěrových zmocnění daných jinými zákony ve všech případech, ve kterých mají býti vydanými dluhopisy vyrovnány dluhy z doby do 31. prosince 1945. Stanoví-li prováděné úvěrové zmocnění, že vydané dluhopisy mají zníti na jméno, mají býti převoditelné jen za určitých podmínek nebo vázané jinakým způsobem, nahrazuje se tato vázanost povinnou úschovou sjednocené státní půjčky podle § 3.
§ 2.
(1) Sjednocená státní půjčka bude vydána ve dvou emisích zúročitelných 3 1/2% a ve dvou emisích zúročitelných 3%, a to v dluhopisech na doručitele po 1.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000 a 1,000.000 Kčs.
(2) Úroky ze sjednocené státní půjčky se budou vypláceti jednou ročně pozadu, a to u
a) 3 1/2% sjednocené státní půjčky emise A dne 16. února, po prvé dnem 16. února 1950,
b) 3 1/2% sjednocené státní půjčky emise B dne 16. listopadu, po prvé dne 16. listopadu 1950,
c) 3% sjednocené státní půjčky emise A dne 16. března, po prvé dne 16. března 1950,
d) 3% sjednocené státní půjčky emise B dne 16. srpna, po prvé dne 16. srpna 1950.
(3) Sjednocená státní půjčka bude umořována, pokud stačí prostředky k tomu účelu určené, volným nákupem. Ministr financí může neumořenou část kterékoliv emise sjednocené státní půjčky kdykoliv splatiti zcela nebo částečně po tříměsíční výpovědi; při splacení částečném určí se vypovězené dluhopisy slosováním.
§ 3.
(1) Pokud ministerstvo financí nestanoví vyhláškou v Úředním listě jinak, uloží se dluhopisy sjednocené státní půjčky na vlastníkovo jméno do povinné úschovy u Poštovní spořitelny, národního podniku (dále jen „Poštovní spořitelna“), jakožto povinného depositního ústředí pro tyto emise, a to buď přímo nebo prostřednictvím některého peněžního ústavu.
(2) Po dobu trvání povinné úschovy smí býti s dluhopisy sjednocené státní půjčky nakládáno jen v mezích, které stanoví