dnes je 22.6.2024

Input:

168/1950 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku

č. 168/1950 Zb.
ZÁKON
ze dne 20.prosince 1950,
kterým se mění a doplňuje zákon o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Zákon č.134/1946 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku, se mění a doplňuje takto:
1. § 54 zní:
„Cenné papíry, pro něž nebyla vyhlášena zvláštní cena (§ 53), podíly u společností s ručením obmezeným a závodní podíly u hospodářských a výdělkových společenstev (družstev) se ocení jmenovitou hodnotou.“
2. § 68 odst. 7 se zrušuje.
3. K § 81 odst. 1 se připojuje další věta tohoto znění:
„Promlčecí lhůty podle § 277 odst. 1 a 7 a podle § 281 se stanoví na 10 let.“
Čl. II.
Bezúročný odklad placení dávek poskytnutý podle § 68 odst. 7 zák. č.134/1946 Sb. pozbývá platnosti šedesátým dnem po vyhlášení tohoto zákona.
Čl. III.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; prodeje jej ministr financí.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Kabeš v. r.