dnes je 2.12.2023

Input:

168/1969 Sb., Nařízení vlády Československé socialistické republiky o přechodném zákazu zvyšování cen, platné do 31.12.1973

č. 168/1969 Zb.
[zrušené č. 136/1973 Zb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
Československé socialistické republiky
ze dne 23. prosince 1969
o přechodném zákazu zvyšování cen
Vláda Československé socialistické republiky stanoví k provedení zákona č. 83/1966 Sb., o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky, tyto zásady pro přechodný zákaz zvyšování úrovně cen a cen jednotlivých výrobků:
§ 1
Základní ustanovení
(1) Dnem účinnosti tohoto nařízení se smějí sjednávat a účtovat pouze
a) velkoobchodní ceny platné k 1. lednu 1969,
b) maloobchodní ceny platné k 30. červnu 1969,
c) nákupní ceny platné v roce 1969, včetně příplatků stanovených pro rok 1970, jako nejvýše přípustné ceny;
d) přirážky k cenám za odchylky od dodacích podmínek, jsou-li tyto podmínky uvedeny v platných cenících nebo v cenových rozhodnutích.
(2) Výjimkou z ustanovení odstavce 1 se stávají nejvýše přípustnými cenami
a) ceny platné ke dni účinnosti tohoto nařízení, pokud jsou stanoveny podle podmínek dohod o vývoji cen uzavřených podle § 14 vyhlášky č. 7/1967 Sb., o cenách; ustanovení těchto dohod, umožňujících zvyšování cen, nelze po dobu platnosti tohoto nařízení použít;
b) ceny, jejichž změny podle rozhodnutí ústředních cenových orgánů nabyly účinnosti po 1. lednu 1969;
c) ceny nových výrobků, prací, služeb a činností (dále jen „výrobky“) stanovené podle platných předpisů;
d) nejvyšší sezónní (místní) ceny dosažené v roce 1969 u výrobků s různou cenou podle ročního období, popřípadě i podle místa prodeje;
e) ceny platné ke dni účinnosti tohoto nařízení u výrobků přeřazovaných k tomuto dni z volných cen, pokud nespadají pod ustanovení písmene d).
(3) Ustanovení předchozích odstavců se vztahují i na účtování cen a přirážek sjednaných v hospodářských smlouvách přede dnem účinnosti tohoto nařízení.
(4) Ustanovení předchozích odstavců neplatí pro výrobky zařazené do kategorie volných cen podle seznamů, které vydají národní cenové úřady.
(5) Sazby, popřípadě částky obchodního rozpětí obchodních organizací, včetně organizací zahraničního obchodu, a organizací odbytových, zásobovacích a nákupních se stávají nejvýše přípustnými ve výši platné ke dni účinnosti tohoto nařízení.
§ 2
Ceníky
Oborová ředitelství a jim na roveň postavené orgány (dále jen „oborová ředitelství“) vydají ceníky výrobků uvedených v § 1 odst. 2 písm. a), d) a písm. e) a výrobků zařazených do kategorie směrných cen a seznamy sazeb, popřípadě částek uvedených v § 1 odst. 5 a předloží je k evidenci národnímu cenovému úřadu příslušnému podle sídla podniku, a to nejpozději do 15. února 1970. Ceníky výrobků místního hospodářství, výrobních družstev a soukromých výrobců předloží příslušné národní výroby v téže lhůtě v České socialistické republice krajskému národnímu výboru, v Slovenské socialistické republice okresnímu národnímu výboru.
§ 3
Tvorba cen
(1) Pravidla, jimiž se řídí tvorba cen nových výrobků, musí zabezpečovat, že nebude překročena úroveň cen daná nejvýše přípustnými cenami podle § 1.
(2) Tvorba cen nových opakovaně vyráběných výrobků může být v působnosti