dnes je 29.2.2024

Input:

169/1948 Sb., Vládní nařízení o opatřeních proti mandelince bramborové

č. 169/1948 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 22. června 1948
o opatřeních proti mandelince bramborové.
Vláda republiky Československé nařizuje podle §§ 11 a 13, § 16, odst. 2, § 17, odst. 10 a § 19, odst. 4 zákona ze dne 2. července 1924, č. 165 Sb., o ochraně výroby rostlinné:
§ 1.
Mandelinkou bramborovou podle tohoto nařízení se rozumí mandelinka bramborová (Leptinotarsa - Doryphora decemlineata) v kterémkoli vývojovém stupni (vajíčko, larva, kukla a brouk - dále jen „mandelinka bramborová“).
§ 2.
(1) Vlastník pozemku je povinen sledovati a oznámiti výskyt mandelinky bramborové nebo důvodné podezření z tohoto výskytu místnímu národnímu výboru té obce, v jejímž katastrálním území se takový pozemek nachází, nejpozději do 24 hodin po zjištění a dodati mu zároveň mandelinku bramborovou nebo hmyz, který považuje za mandelinku bramborovou, nebo předmět, z něhož usuzuje na její výskyt (požerek na listě, krovku brouka a pod.).
(2) Oznamovací povinnost podle odstavce 1 se vztahuje i na ty, kdož nejsou vlastníky pozemku a mandelinku bramborovou zpozorují nebo mají důvodné podezření z jejího výskytu.
§ 3.
(1) Místní národní výbor je povinen neprodleně telegraficky, telefonicky nebo spěšným dopisem podati zprávu o každém případu výskytu mandelinky bramborové nebo o důvodném podezření z něho okresnímu národnímu výboru a příslušnému výzkumnému ústavu zemědělskému (§ 21, odst. 1) a zaslati tomuto ústavu zároveň bezpečným a vhodným způsobem k zjištění v dobře těsnícím obalu mandelinku bramborovou, usmrcenou ve vhodné tekutině (lihu, petroleji, vroucí vodě a pod.), nebo takto usmrcený hmyz, který považuje za mandelinku bramborovou, nebo předmět, z něhož usuzuje na její výskyt; ve zprávě je třeba přesně udati adresu vlastníka pozemku, katastrální číslo a výměru pozemku.
(2) Přemisťování bramborů nebo jiných rostlin z pozemku, na němž byla zpozorována mandelinka bramborová, nebo u něhož je podezření z jejího výskytu, je až do dalšího rozhodnutí (§ 4) zakázáno; místní národní výbor je povinen upozorniti na tento zákaz vlastníka pozemku a přísně dozírati na jeho zachovávání.
§ 4.
(1) Nezjistí-li výzkumný ústav zemědělský mandelinku bramborovou, oznámí to do 24 hodin po obdržení oznámení prostřednictvím okresního národního výboru místnímu národnímu výboru (§ 2, odst. 1), který uvědomí ihned vlastníka pozemku, po případě též toho, kdo splnil povinnost podle § 2, odst. 2.
(2) V pochybných případech vyžádá si výzkumný ústav zemědělský ve stejné lhůtě další podklady k šetření nebo zjistí bez průtahu šetřením na místě samém skutečný stav věci.
(3) Zjistí-li výzkumný ústav zemědělský mandelinku bramborovou, oznámí to do 24 hodin místnímu národnímu výboru (§ 2, odst. 1) a zároveň zpraví okresní národní výbor, dále příslušný zemský národní výbor, na Slovensku pověřenectvo zemědělství a pozemkové reformy, a podle potřeby kontrolní orgán (§ 21, odst. 2).
§ 5.
(1) Místní národní výbor vyhlásí do 24 hodin po té, kdy obdržel zprávu podle § 4, odst. 3, způsobem v místě obvyklým, že se v obci vyskytla mandelinka bramborová; ve vyhlášce uvede též jméno vlastníka pozemku a katastrální číslo, po případě bližší, v místě