dnes je 21.5.2024

Input:

169/1950 Sb., Zákon o zrušení některých poplatkových předpisů

č. 169/1950 Zb.
ZÁKON
ze dne 20.prosince 1950
o zrušení některých poplatkových předpisů.
Národní shromáždění republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Zrušují se všechna ustanovení poplatkového zákona ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, na Slovensku poplatkových pravidel ve znění předpisů je měnících a doplňujících a všechny jiné předpisy, pokud se jimi upravují:
1. poplatky z úplatných převodů movitostí,
2. stupnicové (na Slovensku procentní) poplatky z právních listin,
3. poplatky ze směnek,
4. poplatky z loterií, slosování, dání věcí do výhry a ze sázek totalisátorských a bookmakerských,
5. poplatky z obchodních smluv společenských, vyjímajíc poplatky z převodů nemovitostí, dále poplatky za účast cizozemských podniků na tuzemském obchodování (na Slovensku admisní poplatek), poplatky z nabytí akcií dosavadními akcionáři při zvýšení akciového kapitálu společností akciových nebo komanditních na akcie z vlastního kapitálu reservního a z obdobného zvýšení podílů dosavadních společníků na společnostech s ručením omezeným a na těžířstvech,
6. poplatky ze smluv společenstevních i s poplatky z vyplacených podílů na zisku a z vrácených podílů, vyjímajíc poplatky z převodů nemovitostí,
7. pevné kolkové poplatky z podání, doplňovací procentní poplatky z některých podání v živnostenských věcech,
8. pevné kolkové poplatky z vysvědčení, nákladních listů, poštovních průvodek, dobytčích pasů, rybářských lístků a jiných listin a písemností,
9. poplatek z posledního pořízení,
10. poplatky za ustanovení sensálem pro určitý obvod a za zápis do seznamu advokátů,
11. daň z obchodu cennými papíry,
12. dávka z telefonních poplatků.
§ 2.
Ustanovení § 1 č. 7 a 8 se nevztahují na předpisy o pevných kolkových poplatcích:
1. soudních,
2. v řízení před správním soudem,
3. za úřední opisy a za úřední nebo notářské ověření opisů,
4. za ověření pravosti podpisů stran na listinách,
5. za překlady přísežných tlumočníků a za směnečné protesty,
6. za druhý a další výpis z matriky,
7. za výtahy a potvrzení z veřejných knih a rejstříků, jakož i z rejstříků trestů.
§ 3.
Poplatky upravené předpisy, které se tímto zákonem zrušují, se nevyberou, i když nárok státu na ně vznikl před počátkem účinnosti tohoto zákona, pokud bylo zastaveno jejich vyměřování nebo pokud by platební povinnost stihala také národní podnik, komunální podnik nebo lidové družstvo; zaplacené poplatky se však nevracejí.
§ 4.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1951; provede jej ministr financí.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v.r.
 
Kabeš v. r