dnes je 21.4.2024

Input:

169/1964 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vyhlašují Vzorové stanovy jednotných zemědělských družstev s doplňky a změnami přijatými VI. celostátním sjezdem jednotných zemědělských družstev, platné do 31.12.1975

č. 169/1964 Zb.
[zrušené č. 137/1975 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
ze dne 4. srpna 1964,
kterou se vyhlašují Vzorové stanovy jednotných zemědělských družstev s doplňky a změnami přijatými VI. celostátním sjezdem jednotných zemědělských družstev
Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství vyhlašuje k provedení zákona č. 49/1959 Sb., o jednotných zemědělských družstvech Vzorové stanovy jednotných zemědělských družstev s doplňky a změnami přijatými VI. celostátním sjezdem jednotných zemědělských družstev dne 28. dubna 1964 a schválenými usnesením vlády ze dne 17. června 1964:
Vzorové stanovy JZD
s doplňky a změnami schválenými VI. celostátním sjezdem jednotných zemědělských družstev dne 28. dubna 1964 a vládou ČSSR dne 17. června 1964
Úloha jednotných zemědělských družstev v rozvoji socialistické společnosti
Náš pracující lid pod vedením Komunistické strany Československa vybudoval socialismus. Společenské zřízení, za které bojovala dělnická třída ve svazku s rolníky a pracující inteligencí,1) se stalo skutečností.
Změnila se podstatně tvářnost naší země. Naše národní hospodářství se rozvíjí a sílí. Vzrůstá životní úroveň všech pracujících.
Není již u nás vykořisťovatelských tříd, vykořisťování člověka člověkem je navždy odstraněno. Vzdělání a kultura se stávají obecným majetkem všech pracujících. Naše vlast, Československá socialistická republika, vstoupila do období budování vyspělé socialistické společnosti, v němž současně shromažďuje zdroje a síly pro postupný přechod ke komunismu.
Vítězství socialistických výrobních vztahů na vesnici je výsledkem tvůrčí aplikace Leninova družstevního plánu v podmínkách průmyslově vyspělé země, výsledkem využití zkušeností z výstavby sovětských kolchozů. Potvrzuje správnost a historickou nezbytnost úkolu socialistické přeměny vesnice, který vytyčila strana a který pod jejím vedením náš pracující lid úspěšně dovršuje.
Osvobozená lidská práce, zbavená vykořisťování, stává se nejen povinností, ale věcí cti každého občana.
*
My, družstevní rolníci, budeme stále důsledněji v našich jednotných zemědělských družstvech, tak jako v celém národním hospodářství, uskutečňovat hlavní zásadu socialismu: „Každý podle svých schopností, každému podle jeho práce:“
Budeme upevňovat a všestranně rozvíjet společná družstevní hospodářství a vynaložíme veškeré úsilí na další rozvoj socialistické zemědělské velkovýroby. Přesvědčili jsme se na vlastních zkušenostech, že stálý růst zemědělské výroby je jedinou správnou cestou, která vede k bohatšímu a radostnějšímu životu družstevních rolníků a přispívá rozvoji celé společnosti.
Naše úsilí bude směřovat k tomu, abychom splnili usnesení XII. sjezdu KSČ, který považuje za hlavní úkol celé naší společnosti v současné době rozvoj zemědělské výroby, bez jejíhož podstatného vzestupu nelze zabezpečit proporcionální rozvoj národního hospodářství a zvyšování životní úrovně všeho pracujícího