dnes je 20.7.2024

Input:

17/1947 Sb., Zákon o uznání nároků získaných u cizozemských nositelů sociálního pojištění, platné do 30.6.1964

č. 17/1947 Zb.
[zrušené č. 101/1964 Zb.]
ZÁKON
ze dne 30. ledna 1947
o uznání nároků získaných u cizozemských nositelů sociálního pojištění.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Rozsah úpravy.
§ 1.
(1) Tento zákon se vztahuje na nároky které získali u cizozemského nositele pojištění pro případ invalidity a stáří - dále důchodové pojištění - nebo u cizozemského nositele úrazového pojištění
a) krajané, kteří nabyli, nebo nabudou státní občanství podle ústavního zákona ze dne 12. dubna 1946, č. 47 Sb., o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti, nebo podle ústavního zákona ze dne 13. září 1946, č. 179 Sb., o udělení státního občanství krajanům z Maďarska, jestliže přesídlili nebo přesídlí do 31. prosince 1947 k trvalému pobytu do republiky Československé
aa) na podkladě československé úřední přesidlovací akce,
bb) mimo rámec úřední přesidlovací akce, jde-li o případy, které
ministerstvo sociální péče uzná za hodné zvláštního zřetele,
b) osoby, které platně optovaly pro Československou republiku (§ 5 vládního nařízení ze dne 24. srpna 1945, č. 61 Sb., o přípravě opce podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem Sovětských Socialistických republik i Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945),
c) za doby nesvobody českoslovenští státní občané, zaměstnaní v pohraničním území nebo na ostatním území Československé republiky,
d) za doby nesvobody nebo před tím českoslovenští státní občané, zaměstnaní v cizích státech včetně území dočasně obsazených Německem nebo Maďarskem.
(2) Tento zákon se vztahuje též na nároky československých státních občanů, jež byly získány u československých nositelů veřejnoprávního pojištění, avšak za doby nesvobody přešly na cizozemské nositele pojištění.
(3) Tento zákon se vztahuje i na nároky pozůstalých po osobách uvedených v odstavci 1 a 2.
(4) Nároky podle tohoto zákona příslušejí osobám státně spolehlivým; rodinní příslušníci se posuzují samostatně.
(5) Úpravy podle tohoto zákona nejsou účastny osoby, které se dobrovolně za doby nesvobody přihlásily do zaměstnání ve státech Československé republice nepřátelských.
(6) Ustanovení zákona ze dne 18. července 1946, č. 164 Sb., o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce, platí i pro obor tohoto zákona.
(7) Dobou nesvobody se rozumí pro obor tohoto zákona doba od 30. září 1938 do 4. května 1945.
(8) Pohraničním územím podle tohoto zákona se rozumějí územní části zemí České a Moravskoslezské, které byly obsazeny roku 1938 cizí mocí, a ty části Slovenska, které jí byly obsazeny roku 1938 a 1939.
(9) Lhůta podle odstavce 1, písm. a) může býti usnesením vlády v případech hodných zvláštního zřetele prodloužena.
Hodnocení nároků získaných v důchodovém pojištění u cizozemských nositelů pojištění.
§ 2.
(1) Byla-li osoba, uvedená v § 1, odst. 1 a 2 pojištěna u cizozemského nositele důchodového pojištění nebo byla-li zaměstnána v cizině způsobem, který tam zakládal pojistnou povinnost důchodového pojištění, avšak pojištěna nebyla, nebo byla-li za doby nesvobody zaměstnána na