dnes je 17.4.2024

Input:

17/1950 Sb., Vládní nařízení o investičním listu pro stavby

č. 17/1950 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 7. března 1950
o investičním listu pro stavby na rok 1950.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 41 odst. 2 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1.
Základní ustanovení.
(1) Pro každou stavbu prováděnou v roce 1950 (novou i rozestavěnou) je třeba investičního listu pro stavby na rok 1950 (dále jen „investiční list“). Pomocí investičních listů sledují správci dílčích investičních částek (odstavec 2), krajské národní výbory a Investiční banka, národní podnik, provádění plánu stavebních investic.
(2) Správci dílčích investičních částek (dále jen „správci“) jsou:
a) u staveb úředně plánovaných příslušné ústřední úřady nebo ústřední orgány hospodářských odvětví stavebníků. Seznam těchto správců vyhlásí státní úřad plánovací v příslušném úředním listě. ústřední úřady mohou v dohodě se státním úřadem plánovacím pověřit vyhláškou v příslušném úředním listě jiné ústřední úřady nebo ústřední orgány hospodářských odvětví, aby za ně vykonávaly funkci správců;
b) u staveb krajsky plánovaných krajské národní výbory příslušné podle místa stavby.
(3) Stavbou podle odstavce 1 se rozumějí
a) stavební práce, které jsou zařazeny do prováděcího plánu stavebních investic na rok 1950,
b) stavby, na které byl vydán evidenční list pro stavební investice na rok 1949 vyhlášky ministerstva techniky č. 3535/1948 Ú. l. I, o evidenčním listu pro stavební investice, a v nichž se po 1. lednu 1950 pokračovalo, aniž byly zařazeny do prováděcího plánu stavebních investic na rok 1950,
c) stavby uvedené v seznamu novostaveb, jejž vypracovalo ministerstvo techniky pro první čtvrtletí 1950, které však nebyly zařazeny do prováděcího plánu stavebních investic na rok 1950.
(4) Dokud není pro stavbu vydán investiční list, nemůže být dáno povolení k provedení stavby; řízení podle stavebních nebo jiných předpisů však lze provést před vydáním investičního listu.
(5) Bez investičního listu lze v roce 1950 provádět jen
a) udržovací stavební práce, které jsou nutné z důvodů hospodářských nebo bezpečnostních a jimiž se nezvyšuje pořizovací hodnota původní investice, ani se neprodlužuje její upotřebitelnost,
b) stavební práce pro investice zařazené do prováděcího plánu nestavebních investic na rok 1950.
§ 2.
Evidence a kontrola.
(1) Správci sledují pomocí investičních listů provádění plánu stavebních investic podle jednotlivých hospodářských odvětví se zřetelem ke svým investičním částkám.
(2) Krajské národní výbory zřizují zejména,
a) odpovídá-li stavba hospodářskému rozvoji podle souborného plánu kraje a vyhovuje-li hlediskům územního plánování,
b) je-li zajištěn plánovaný počet pracovníků.
(3) Investiční banka, národní podnik (dále jen „Investiční banka“), vede v patrnosti investiční částky stavebních investic všech hospodářských úseků a odvětví podle směrnic, které vydá státní úřad plánovací v dohodě s ministerstvy financí a techniky, a provádí pomocí investičních listů kontrolu plnění plánu stavebních investic. U staveb, na které Investiční banka neposkytuje investiční úvěr (na př. u staveb financovaných