dnes je 21.7.2024

Input:

17/1953 Sb., Vládní nařízení o volbě závodní rady a o hrazení nákladů její činnosti, platné do 20.7.1959

č. 17/1953 Zb.
[zrušené č. 37/1959 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 10. března 1953
o volbě závodní rady a o hrazení nákladů její činnosti.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1.
(1) Závodní rada (závodní důvěrník) se volí v závodech (zařízeních), kde jest zřízena závodní skupina Revolučního odborového hnutí. Má-li závodní skupina Revolučního odborového hnutí alespoň 20 členů, volí se závodní rada, má-li méně než 20, alespoň však 3 členy, volí se závodní důvěrník.
(2) Členové závodní rady a závodní důvěrník se volí tajnou volbou na dobu jednoho roku. K zvolení je třeba nadpoloviční většiny na volbě zúčastněných oprávněných voličů.
(3) Volební právo, volitelnost, volební řízení a další podmínky platnosti voleb upraví jednotná odborové organisace směrnicemi. Tyto směrnice určují též počet členů závodní rady a jejich náhradníků, jakož i dobu konání voleb.
§ 2.
(1) Členství v závodní radě (funkce závodního důvěrníka) jest funkcí čestnou. Funkce má být zásadně vykonávána mimo pracovní dobu.
(2) Vyžaduje-li toho rozsah činnosti závodní skupiny Revolučního odborového hnutí, zprostí správa závodu na návrh příslušného orgánu jednotné odborové organisace na dobu funkčního období nezbytně potřebný počet členů závodní rady, po případě jiných volených orgánů závodní skupiny Revolučního odborového hnutí (dále jen „členové závodní rady“), výkonu prací. Podrobnosti upraví směrnice jednotné odborové organisace.
(3) Členům závodní rady, kteří byli zproštěni výkonu prací podle odstavce 2, poskytuje náhradu mzdy (platu) závodní rada podle směrnic jednotné odborové organisace. Tito členové závodní rady zůstávají i nadále pojištěni v národním pojištění a závodní rada nahrazuje správě závodu pojistné národního pojištění. Vyměřovacím základem pro dávky i pojistné jest náhrada mzdy (platu) poskytovaná závodní radou.
(4) Jednotná odborová organisace stanoví v dohodě s ministerstvem financí vyhláškou v úředním listě, kdy člen závodní rady (závodní důvěrník), který nebyl zproštěn výkonu prací podle odstavce 2, může mimořádně provést výkon funkce v pracovní době a kdy mu v takovém případě hradí mzdu (plat), která mu ušla výkonem funkce, závodní rada a kdy správa závodu. Náhrada mzdy (platu) se započítává do vyměřovacího základu podle zákona o národním pojištění.
§ 3.
(1) Závodní rada (závodní důvěrník) uhrazuje náklady své funkční činnosti podle rozpočtu schváleného jednotnou odborovou organisací. K úhradě rozpočtové částky přispívá správa závodu
a) v závodech s počtem zaměstnanců nepřevyšujícím 250, 1/2 % ročního úhrnu hrubých mezd (platů) vyplacených v uplynulém kalendářním roce,
b) v závodech s počtem zaměstnanců nad 250, avšak méně než 500, 1/2 % ročního úhrnu hrubých mezd (platů) připadajících na 250 zaměstnanců v uplynulém kalendářním roce; průměrná hrubá mzda (plat) se při tom zjišťuje z úhrnu hrubých mezd (platů) vyplacených všem zaměstnancům závodu,
c) v závodech s počtem zaměstnanců nad 500,