dnes je 2.12.2023

Input:

17/1954 Sb., Vládní nařízení o platových poměrech zaměstnanců státního aparátu, platné do 25.10.1966

č. 17/1954 Zb.
[zrušené č. 77/1966 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. února 1954
o platových poměrech zaměstnanců státního aparátu.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 14 odst. 1 zákona č. 2/1954 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954:
§ 1.
Základní ustanovení.
(1) Náš lidově demokratický stát plní při budování socialismu významné hospodářsko organisační a kulturně výchovné úkoly. Na plnění těchto velikých úkolů se podstatnou měrou podílí státní aparát. Úkoly státního aparátu při výstavbě socialistického řádu, zejména organisace hospodářství a všestranné rozvíjení kulturně výchovné činnosti na nových socialistických zásadách, jsou velmi složité a kladou vysoké požadavky a nároky na politickou a odbornou úroveň pracovníků státního aparátu.
(2) Jedním z hlavních předpokladů pro zlepšení práce státního aparátu je hmotné zainteresování jeho pracovníků na nepřetržitém růstu jejich politické a odborné úrovně a v souvislosti s tím i na lepších výsledcích jejich činnosti.
(3) Proto se platové poměry pracovníků státního aparátu, v souladu se socialistickou zásadou určování odměny za práci podle její jakosti, jejího množství a společenského významu, upravují na základě systemisace osobních stavů, funkčních míst a funkčních platů.
§ 2.
Rozsah platnosti nařízení.
(1) Toto nařízení se vztahuje na zaměstnance rozpočtových organisací s výjimkou
a) příslušníků závodních jednotek požární ochrany z povolání a státního požárního dozoru, členů závodní stráže a zaměstnanců v zařízeních společného stravování,
b) zaměstnanců, kteří u organisací plnících kulturní, sociální nebo jiné zvláštní úkoly konají odborné práce (pedagogické, zdravotnické, umělecké a vědecké) přímo souvisící s plněním těchto úkolů,
c) soudců, prokurátorů a právních čekatelů,
d) dělníků zaměstnaných u organisací s činností převážně hospodářské povahy.
(2) Toto nařízení se nevztahuje na zaměstnance rozpočtových organisací v oboru ministerstva národní obrany; v oboru ministerstva vnitra se vztahuje pouze na zaměstnance civilních složek.
§ 3.
Systemisace osobních stavů, funkcí a funkčních platů.
Systemisace stanoví osobní stavy zaměstnanců a jejich platy podle obtížnosti, rozsahu a společenského významu úkolů jimi obstarávaných tak, že pro jednotlivé rozpočtové organisace, po případě pro určité skupiny těchto organisací stanoví
a) označení (nomenklaturu) jednotlivých funkcí (funkčních míst), charakteristiku funkční činnosti a předpoklady potřebné pro zastávání stanovených funkcí,
b) funkční plat za zastávání jednotlivých funkcí,
c) počet funkčních míst podle jejich označení (nomenklatury) a podle schválené organisační struktury příslušné rozpočtové organisace,
d) celkový průměr platů všech zaměstnanců systemisovaného osobního stavu příslušné rozpočtové organisace.
§ 4.
Ustanovování zaměstnanců na funkční místa.
(1) Zaměstnance lze ustanovit toliko na volné funkční místo. Zaměstnance, který nesplňuje předpoklady stanovené pro zastávání příslušné funkce, lze ustanovit na takové místo jen výjimečně z důležitých důvodů týkajících se rozmístění