dnes je 21.4.2024

Input:

17/1962 Sb., Zákon o zřízení Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky, platné do 9.11.1965

č. 17/1962 Zb.
[zrušené č. 113/1965 Zb.]
ZÁKON
ze dne 23. února 1962
o zřízení Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Mohutný růst výrobních sil, pro který vytváří socialismus všechny ekonomické i politické předpoklady, je podmíněn předstihem v rozvoji vědeckého výzkumu a techniky a rychlým uplatněním jejich nejnovějších poznatků ve výrobě. K tomu je třeba zabezpečit cílevědomé a jednotné plánování, řízení a koordinaci rozvoje vědy a techniky a dosáhnout plného souladu rozvoje a zaměření vědy a techniky se základními dlouhodobými politickými, hospodářskými a kulturními potřebami socialistické společnosti i plného a rychlého využití dosažených výsledků vědy a techniky k rozvoji výrobních sil.
§ 2
Zřizuje se Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky jako ústřední orgán vlády pro řízení, plánování, koordinaci a financování rozvoje vědy a techniky s těmito hlavními úkoly:
1. Plánování rozvoje vědy a techniky na nejvyšší světové úrovni v souladu s potřebami trvalého a rychlého rozvoje společnosti a přímá účast na vytváření dlouhodobých koncepcí rozvoje národního hospodářství;
2. koordinace činnosti Československé akademie věd, ministerstev a jiných státních orgánů a ve spolupráci s nimi rozhodujících výzkumných a vývojových pracovišť při řešení důležitých komplexních vědeckovýzkumných a vývojových prací, vyžadujících spolupráci pracovišť z různých oborů a odvětví;
3. péče a tematické zaměření vědeckotechnické spolupráce, jakož i o koordinaci vědeckovýzkumných prací se Sovětským svazem a ostatními socialistickými státy k řešení národohospodářsky významných komplexních úkolů vědy a techniky. Usměrňování vědeckotechnických styků s kapitalistickými státy a vědeckotechnické spolupráce s méně vyvinutými zeměmi;
4. zabezpečování kontinuity v řešení významných výzkumných a vývojových prací a urychleného zavádění výsledků těchto prací do výroby;
5. posuzování technickoekonomické úrovně vybraných národohospodářsky významných celků investiční výstavby, péče o výstavbu vzorových a ověřovacích provozů. Vytváření předpokladů pro vysokou technickoekonomickou úroveň významných investičních celků zabezpečováním předstihu výzkumu a vývoje v plánech vědeckovýzkumných a vývojových prací a v plánech technického rozvoje;
6. péče o rozvoj vědeckovýzkumné a vývojové základny a její kádrové, hmotné a finanční zabezpečení, zejména o rozvoj vědeckotechnických kádrů;
7. plánování fondu vědy a technicky, financování rozhodujících úkolů vědy a techniky;
8. řízení normalizace a typizace výroby a na této základně vytváření předpokladů pro specializaci a koncentraci výroby; řízení příslušných orgánů při této činnosti;
9. řízení vynálezeckého hnutí a tematické usměrňování zlepšovatelského hnutí, řízení měrové služby a řízení technickoekonomických informací; řízení příslušných orgánů při této činnosti;
10. sledování a kontrola celostátně důležitých výzkumných a vývojových úkolů.
§ 3
Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky
1. vypracovává v nejužší spolupráci