dnes je 2.12.2023

Input:

17/1964 Sb., Zákon o Československém rozhlase, platné do 31.12.1992

č. 17/1964 Zb.
[zrušené č. 597/1992 Zb.]
ZÁKON
ze dne 31. ledna 1964
o Československém rozhlase
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Československý rozhlas svou činností založenou na politice Komunistické strany Československa provádí masově politickou a výchovnou práci, zajišťuje všestrannou informovanost domácích i zahraničních posluchačů o událostech doma i v zahraničí, podporuje tvůrčí iniciativu lidu a přispívá k dovršení kulturní revoluce.
§ 2
Československý rozhlas plní své úkoly vytvářením a šířením rozhlasových pořadů. Vychází při tom z výsledků činnosti všech hospodářských, společenských, kulturních a vědeckých organizací a úzce spolupracuje se státními orgány. Státní orgány a socialistické organizace mu při plnění jeho úkolů účinně napomáhají.
§ 3
K plnění svých úkolů Československý rozhlas zejména
a) zřizuje a řídí rozhlasová studia a jejich technická zařízení,
b) uskutečňuje přenosy z veřejných událostí, z kulturních, uměleckých, sportovních, tělovýchovných a jiných vystoupení a provádí výměnu rozhlasových pořadů a zvukových záznamů s rozhlasovými stanicemi jiných států,
c) pořizuje zvukové záznamy,
d) pořádá k účelům tvorby pořadů veřejná představení, vystoupení, produkce,
e) má síť vlastních stálých i zvláštních zpravodajů doma i v zahraničí,
f) zřizuje a provozuje umělecká tělesa a soubory,
g) v oboru své působnosti se účastní činnosti mezinárodních organizací a uzavírá dohody a spolupracuje s rozhlasovými organizacemi jiných států.
§ 4
Pořadatelé kulturních, uměleckých, sportovních, tělovýchovných a jiných veřejných představení nebo vystoupení a shromáždění jsou povinni umožnit Československému rozhlasu na jeho předchozí vyžádání bezplatné provedení přenosů a pořízení zvukových záznamů pro jeho programové účely.
§ 5
Československý rozhlas je samostatnou ústřední organizací s celostátní působností, která může svým jménem nabývat práva a zavazovat se. Za činnost Československého rozhlasu odpovídá vládě ústřední ředitel, kterého vláda jmenuje a odvolává.
§ 6
Činnost Československého rozhlasu na Slovensku řídí ústřední ředitel prostřednictvím oblastního ředitele pro Slovensko, kterého jmenuje a odvolává předsednictvo Slovenské národní rady na návrh ústředního ředitele Československého rozhlasu.
§ 7
Oblastní ředitel Československého rozhlasu pro Slovensko odpovídá za činnost Československého rozhlasu na Slovensku předsednictvu Slovenské národní rady a ústřednímu řediteli Československého rozhlasu.
§ 8
Rozhlasová studia zřízená v krajích vycházejí při plánování své činnosti a tvorbě pořadů krajského vysílání z potřeb krajů.
§ 9
Zásady vnitřního uspořádání, způsobu hospodaření a podrobnější vymezení úkolů Československého rozhlasu obsahuje statut, který vydá vláda na návrh ústředního ředitele Československého rozhlasu.
§ 10
Znaků, symbolů, názvů a znělek Československého rozhlasu nesmí být bez jeho souhlasu použito jinou organizací nebo osobou.
§ 11
Oprávněními Československého rozhlasu nejsou dotčena práva vyplývající z autorského zákona a předpisů podle něho vydaných.
§ 12
Zrušuje se vládní nařízení č. 63/1959 Sb., o