dnes je 21.5.2024

Input:

170/1946 Sb., Vládní nařízení, kterým se vydává statut pedagogických fakult a určuje studijní doba učitelů, platné do 2.6.1950

č. 170/1946 Zb.
[zrušené č. 58/1950 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 27. srpna 1946,
kterým se vydává statut pedagogických fakult a určuje studijní doba učitelů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3, odst. 1 zákona ze dne 9. dubna 1946, č. 100 Sb., kterým se zřizují pedagogické fakulty, podle § 2 dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 132 Sb., o vzdělání učitelstva, a podle § 8 dekretu presidenta republiky ze dne 26. října 1945, č. 130 Sb., o státní péči osvětové:
§ 1.
Úkolem pedagogických fakult je:
a) svobodně bádati a pěstovati vědy pedagogické a jejich pomocné obory;
b) vzdělávati v pedagogických vědách a v jejich pomocných oborech kandidáty učitelství škol všech stupňů a druhů kromě škol vysokých, poskytovati jim vzdělání i v jiných oborech, potřebných pro výkon učitelského povolání, a prakticky je připravovati pro toto povolání;
c) připravovati vedoucí školské a lidovýchovné pracovníky a podle rozhodnutí ministerstva školství a osvěty doplňovati vzdělání učitelstva.
§ 2.
(1) Jako řádní posluchači pedagogické fakulty mohou býti zapsány osoby, které vykonaly zkoušku dospělosti na střední škole nebo na škole jí postavené na roveň.
(2) Podrobnosti o přijímání posluchačů a zvláštní podmínky pro jednotlivé druhy studií stanoví studijní a zkušební řády.
§ 3.
(1) Kandidáti učitelství škol mateřských, obecných a měšťanských, jakož i škol pro mládež vyžadující zvláštní péče, nabývají theoretického i praktického vzdělání ve vědách pedagogických, jakož i v jiných oborech, na pedagogických fakultách.
(2) Kandidáti učitelství škol středních a odborných, jakož i škol postavených těmto školám na roveň, nabývají na pedagogických fakultách vzdělání theoretického i praktického ve vědách pedagogických a jejich pomocných oborech; v jiných oborech jen tehdy, pokud nejsou předmětem studia již na jiné fakultě téže university anebo pokud neplatí pro jejich studium zvláštní předpisy.
(3) Pro studium na pedagogických fakultách může se podle potřeby a dohody použíti zařízení jiných škol a ústavů.
(4) Ministr školství a osvěty (na Slovensku pověřenec školství a osvěty) určí, kterých škol se použije pro praktické vzdělání učitelstva.
§ 4.
(1) Povinná studijní doba na pedagogických a po případě na jiných universitních fakultách a vysokých školách se určuje pro kandidáty učitelství škol mateřských na čtyři semestry, pro kandidáty učitelství škol obecných a měšťanských na šest semestrů a pro kandidáty učitelství škol středních a odborných na osm až deset semestrů.
(2) Pro přechodnou dobu ode dne vyhlášení tohoto zákona do dne, který určí vláda nařízením, se zkracuje studijní doba pro kandidáty učitelství škol mateřských na dva semestry a škol obecných na čtyři semestry.
(3) Pro kandidáty učitelství škol pro mládež, vyžadující zvláštní péče, stanoví se doba zvláštního odborného studia dvou semestrů vedle normální studijní doby podle odstavců 1 a 2.
§ 5.
Posluchač pedagogické fakulty, který hodlá dosáhnouti hodnosti doktora pedagogických věd (dr. paed.), musí vykonati studium osm semestrů a státní zkoušku učitelské způsobilosti,