dnes je 21.4.2024

Input:

170/1948 Sb., Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, podepsaná v Praze dne 18. května 1948

č. 170/1948 Zb.
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 23. června 1948,
kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, podepsaná v Praze dne 18. května 1948.
Podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, a podle článku VII. zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou, vyhlašuji:
Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 1. června 1948 a se souhlasem presidenta republiky uvádí se v prozatímní platnost s účinností od 20. dubna 1948 dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, podepsaná v Praze dne 18. května 1948.
 
Zápotocký v. r.
 
(Překlad.)
Dodatková dohoda k obchodní úmluvě československo-francouzské ze dne 2. července 1928.
Očekávajíce uvedení v platnost Všeobecné dohody o clech a obchodu, sjednané v Ženevě 30. října 1947, obě smluvní strany se takto dohodly:
Článek I.
Smluvní cla uvedená v seznamech A a C obchodní dohody ze dne 2. července 1928 a ustanovení Závěrečného protokolu této dohody (k článku I. a k článku II), jakož i smluvní cla se všemi sazebními ustanoveními, stanovenými v dodatkových dohodách k této dohodě, a to v:
 
dodatkové dohodě z
10. ledna 1930
'' '' ''
20. února 1931
'' '' ''
23. září 1931
'' '' ''
25. listopadu 1931
'' '' ''
1. prosince 1931
'' '' ''
23. března 1932
'' '' ''
12. května 1933
'' '' ''
11. dubna 1934
'' '' ''
9. dubna 1936
'' '' ''
2. března 1937

přestanou býti používána:
1. pokud se týče sazeb československého celního sazebníku uvedených v seznamu A ode dne 20. dubna 1948, t. j. dnem, kdy československá vláda uvedla Všeobecnou dohodu v prozatímní platnost,
2. pokud se týče sazeb francouzského celního sazebníku, uvedených v seznamu C, od 1. ledna 1948, kterým dnem francouzská vláda uvedla v prozatímní účinnost Všeobecnou dohodu.
Článek II.
V případě, že by některá z obou stran přestala prováděti Všeobecnou dohodu o clech a obchodu, zahájí obě vlády jednání do šesti měsíců. Celní ústupky obsažené ve Všeobecné dohodě zůstanou mezi oběma stranami v platnosti až do doby, kdy vstoupí v platnost nová dohoda, která bude sjednána tak, že se bude vycházeti z přímých i nepřímých ústupků, jichž strany požívají v důsledku Všeobecné dohody. Nicméně ústupky obsažené ve Všeobecné dohodě mohou býti odvolány, kdyby do tří měsíců po zahájení jednání nedošlo k sjednání nové dohody.
Článek III.
Vysoké smluvní strany vzaly na vědomí, že obě uvedly tuto dodatkovou dohodu v účinnost, každá s prozatímní platností dnem 1. ledna 1948 resp. 20. dubna 1948.
Tato dodatková dohoda bude uvedena definitivně v účinnost 14 dní po výměně ratifikačních listin, k níž dojde v Praze a bude platiti po dobu platnosti obchodní smlouvy ze dne 2. července 1928.
Dáno v Praze, ve dvojím vyhotovení, dne 18. května