dnes je 20.4.2024

Input:

170/1949 Sb., Vládní nařízení o přechodné úpravě působnosti v oboru státního pensijního a úrazového zaopatření

č. 170/1949 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. června 1949
o přechodné úpravě působnosti v oboru státního pensijního (provisního) a úrazového zaopatření.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1, odst. 1 zákona ze dne 11. května 1949, č. 143 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1.
Působnost ve věcech státního pensijního (provisního) a úrazového zaopatření (§ 2) vykonávají podle dalších ustanovení do konce roku 1949 pensijní oddělení zemských finančních ředitelství v Praze a v Brně a jejich pensijní likvidatury, na Slovensku pověřenectvo financí.
§ 2.
(1) Orgánům veřejné správy uvedeným v § 1 přísluší, pokud v §§ 3 a 9 není stanoveno jinak, veškerá působnost v individuálních věcech pensijního (provisního) zaopatření
a) státních zaměstnanců,
b) bývalých státních zaměstnanců, kteří se stali nebo stanou zaměstnanci národních podniků, aniž pozbyli nebo pozbudou účasti na pensijním zaopatření,
c) duchovních církví a náboženských společností státem uznaných (recipovaných), s výjimkou duchovních, na něž se vztahuje ustanovení § 200 vládního nařízení ze dne 17. července 1928, č. 124 Sb., o úpravě platů duchovenstva,
d) poživatelů odpočivných (zaopatřovacích) platů uvedených v § 40, odst. 2 a - 46, odst. 4 a 5 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení,
e) jiných osob, kterým se ze státních prostředků vyplácejí odpočivné (zaopatřovací) platy, a
f) pozůstalých po osobách uvedených pod písmeny a) až e).
(2) Orgány uvedené v § 1 vyplácejí také
a) čestné státní platy podle § 6 dekretu presidenta republiky ze dne 22. srpna 1945, č. 57 Sb., o platu a o činovním a representačním přídavku členů vlády,
b) zaopatřovací platy podle § 3, odst. 2 zákona ze dne 6. května 1948, č. 99 Sb., o národním pojištění),
c) peněžité dávky z úrazového zaopatření zaměstnanců státních podniků (§ 278, odst. 3 zákona ze dne 15. dubna 1948, č. 99 Sb., o národním pojištění),
d) dary a platy (pense) z milosti (§ 74, odst. 1, č. 10 ústavy) a spravují věci souvisící s požíváním těchto platů (dávek).
(3) U zaměstnanců ve výslužbě nebo na dovolené s čekatelným, po případě u bývalých zaměstnanců, jejichž osobní úřad zanikl, aniž přešla jeho působnost v osobních věcech zaměstnanců na jiný úřad nebo, jde-li o Slovensko, neshoduje-li se jeho místní příslušnost s místní příslušností orgánu uvedeného v § 1, považuje se místně příslušný orgán uvedení v § 1 za poslední osobní úřad těchto zaměstnanců.
§ 3.
(1) Místo orgánů uvedených v § 1 rozhoduje
a) příslušný osobní úřad [u zaměstnanců uvedených v § 2, odst. 1, písm. b) orgán jemu odpovídající] v dohodě s místně příslušným orgánem uvedeným v § 1 za činné služby zaměstnancovy nebo v souvislosti s jeho přeložením do výslužby o věcech volné úvahy; je-li osobním úřadem ústřední úřad, rozhoduje tento úřad v dohodě s ministerstvem financí;
b) příslušný ústřední řad v dohodě s ministerstvem financí o povolení příspěvku na výživu podle § 116 ve spojení s § 98 zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z., o služebním poměru státních úředníků a zřízenců (služební pragmatiky), a obdobných