dnes je 26.5.2024

Input:

170/1950 Sb., Zákon o zdravotnických povoláních, platné do 30.6.1966

č. 170/1950 Zb.
[zrušené č. 20/1966 Zb.]
ZÁKON
ze dne 21. prosince 1950
o zdravotnických povoláních.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Výkon zdravotnických povolání musí směřovat k tomu, aby zdravotní péče byla prováděna podle současného stavu vědy, plánovitě a hospodárně, aby tak bylo účelně zajištěno právo lidu na ochranu zdraví a plné uplatnění zdravotnických pracovníků při výstavbě socialismu.
§ 2.
(1) K dosažení cíle uvedeného v § 1 organisuje, řídí a kontroluje výkon zdravotnických povolání stát. Při tom zejména
a) určuje působiště zdravotnických pracovníků,
b) ukládá jim pracovní závazky v oboru zdravotní péče,
c) ukládá jim zvláštní úkoly, vyžaduje-li toho důležitý obecný zdravotní zájem,
d) pečuje o jejich odborné školení, při čemž může výkon jejich povolání vázat na výsledek tohoto školení.
(2) Při výkonu působnosti podle odstavce 1 stát dbá zejména o to, aby byla zajištěna zdravotní péče v rámci národního pojištění, zvláště pak zdravotní péče o pracující na závodech.
§ 3.
Každý, kdo vykonává zdravotnické povolání, je povinen svědomitě poskytovat účelnou a hodnotnou zdravotní péči a dbát o zvyšování zdravotní úrovně lidu. Při tom je zejména povinen
a) sledovat soustavně nové poznatky ve svém oboru,
b) vykonávat své povolání v určeném působišti,
c) převzít a řádně plnit pracovní závazky uložené mu v oboru zdravotní péče,
d) převzít a řádně plnit zvláštní úkoly uložené mu v důležitém obecném zdravotním zájmu,
e) účastnit se na vyzvání příslušného orgánu státní správy školení ve svém oboru,
f) poskytovat v mezích své odborné způsobilosti neprodleně první pomoc každému, jestliže by bez této pomoci byl ohrožen jeho život nebo zdraví, a zajistit mu podle potřeby další odbornou péči,
g) oznamovat příslušným orgánům vážné zdravotní závady, o nichž se dověděl při výkonu svého povolání,
h) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dověděl při výkonu svého povolání; povinnost oznamovat tyto skutečnosti, uložená zdravotnickému pracovníku příslušnými předpisy, není tímto ustanovením dotčena.
§ 4.
(1) Vláda upraví nařízením výkon jednotlivých zdravotnických povolání, zejména způsobilost a ostatní podmínky pro výkon těchto povolání; stejným způsobem upraví též podmínky a rozsah náhrady výloh vzniklých zdravotnickým pracovníkům z plnění povinností podle § 3.
(2) Vládní nařízení vydaná podle odstavce 1 mohou svěřit bližší úpravu obecným právním předpisům ministerstva zdravotnictví, a pokud půjde o zdravotnické pracovníky branné moci, Sboru národní bezpečnosti nebo Sboru vězeňské stráže, obecným právním předpisům ministerstev národní obrany, národní bezpečnosti, po případě spravedlnosti, vydaným v dohodě s ministerstvem zdravotnictví.
§ 5.
Zájmové korporace zdravotnických pracovníků s povinným členstvím se zrušují. ministerstvo zdravotnictví provede v dohodě se zúčastněnými ministerstvy likvidaci těchto korporací a rozhodne o použití likvidačního přebytku a o převodu zaměstnanců.
§ 6.
Na výkon zdravotnických povolání se nevztahují předpisy živnostenského řádu (živnostenského zákona).
§ 7.
Zrušují se všechna ustanovení, která upravují