dnes je 2.12.2023

Input:

170/1964 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o vypracování doplňků a změn stanov JZD, jejich schvalování a registraci, platné do 31.12.1975

č. 170/1964 Zb.
[zrušené č. 137/1975 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
ze dne 4. srpna 1964
o vypracování doplňků a změn stanov JZD, jejich schvalování a registraci
VI. celostátní sjezd JZD přijal usnesením ze dne 26. dubna 1964 návrh doplňků a změn Vzorových stanov JZD, který vláda ČSSR usnesením ze dne 17. června 1964 schválila.
K vypracování doplňků a změn vlastních stanov JZD podle schválených doplňků a změn Vzorových stanov JZD ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 61 zákona č. 49/1959 Sb., o jednotných zemědělských družstvech a podle zákona č. 32/1963 Sb., o organizaci řízení zemědělství:
§ 1
(1) Každé jednotné zemědělské družstvo (dále jen „družstvo“) projedná doplňky a změny Vzorových stanov JZD (dále jen „Vzorové stanovy JZD“) a vypracuje podle nich doplňky a změny vlastních stanov (dále jen „stanovy“) do 6 měsíců od vyhlášení Vzorových stanov JZD s doplňky a změnami přijatými VI. celostátním sjezdem JZD.1) Vzorové stanovy JZD ponechávají řešení řady otázek iniciativě družstevníků. Každé družstvo proto projedná za široké účasti družstevníků Vzorové stanovy JZD a upraví stanovy podle těchto zásad:
a) převezme do stanov beze změny ta ustanovení Vzorových stanov JZD, která obsahují zásadní otázky budování, hospodaření a rozvoje družstva. Jsou to: Úvodní ustanovení, čl. 2, čl. 9 odst. 2, čl. 11, čl. 12 odst. 2, čl. 14 odst. 2 a 3, čl. 16 odst. 1 a 2, čl. 17 odst. 1, čl. 18, čl. 20, čl. 21 odst. 1 část A, D, E č. 2, F č. 1, čl. 23 odst. 1, čl. 24, čl. 25 část A je-li v družstvu zavedeno peněžní odměňování, část B č. 1 je-li v družstvu zavedeno odměňování podle pracovních jednotek, čl. 26, čl. 29, čl. 30 odst. 2,
b) převezme, doplní, zpřesní a rozvede ta ustanovení Vzorových stanov JZD, která tuto konkretizaci vyžadují. Jsou to např.: čl. 25 část B č. 3, čl. 28 odst. 1, čl. 32 odst. 1, čl. 39 odst. 2 a 4,
c) upraví ve stanovách ta ustanovení Vzorových stanov JZD, která se družstvu doporučují nebo jejichž převzetí závisí na vůli družstva a která platí v družstvu jen tehdy, jsou-li ve stanovách uvedena. Jsou to např. čl. 14 odst. 4, čl. 16 odst. 4, čl. 21 odst. 1 část E č. 3, čl. 23 odst. 4, čl. 27 odst. 3, čl. 30 odst. 1.
(2) Družstvo převezme ze Vzorových stanov JZD to z alternativních řešení, které odpovídá jeho místním a ekonomickým podmínkám; jestliže Vzorové stanovy JZD ukazují v tomto řešení na vývoj k pokročilejším formám hospodaření a družstvo vzhledem ke svému vývoji zatím nepřejímá tuto formu, může upravit tuto alternativu ve stanovách s tím, že bude usilovat o vytváření výrobních, ekonomických a politických podmínek pro zavedení pokrokovější formy (např. otázka odměňování, záhumenková hospodářství).
(3) Družstvo může doplnit stanovy ustanoveními vyplývajícími z doporučení strany a vlády, ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a popřípadě také důležitými usneseními členské schůze, která jsou trvalejšího rázu a upravují otázky, které