dnes je 22.6.2024

Input:

171/1947 Sb., Ústavný zákon o mierovej zmluve medzi Mocnosťami spojenými a sdruženými a Maďarskom

č. 171/1947 Zb.
ÚSTAVNÝ ZÁKON
zo dňa 14. októbra 1947,
o mierovej smluve medzi Mocnosťami spojenými a sdruženými a Maďarskom.
Ústavodarné Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto ústavnom zákone:
§ 1.
Ústavodarné Národné shromaždenie súhlasí s mierovou smluvou medzi Mocnosťami spojenými a sdruženými na strane jednej a Maďarskom na strane druhej, podpísanou v Paríži dňa 10. februára 1947.
§ 2.
Zmena štátneho územia a štátnych hraníc nastalá podľa tejto smluvy, nadobúda s medzinárodnou účinnosťou tiež účinnosť vnútroštátnu.
§ 3.
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri zahraničných vecí a vnútra v dohode so zúčastnenými ministrami.
 
Dr. Beneš v. r.
Gottwald v. r.
Za ministra Masaryka:
Dr. Clementis v. r.
Nosek v. r.