dnes je 21.5.2024

Input:

171/1950 Sb., Nařízení o zboření staveb, platné do 31.12.1958

č. 171/1950 Zb.
[zrušené č. 87/1958 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra stavebního průmyslu
ze dne 22. prosince 1950
o zboření staveb.
Ministr stavebního průmyslu nařizuje podle § 11 odst. 4 zákona č. 280/1949 Sb., o územním plánování a výstavbě obcí:
§ 1.
(1) Ke zboření stavby (budovy, ohradní nebo opěrné zdi, pomníku zvláštního významu) nebo její části, pokud k němu nedal příkaz stavební úřad, je třeba povolení, které uděluje stavební úřad na žádost vlastníka stavby.
(2) V žádosti je třeba přesně označit stavbu nebo její část, která se má zbořit, a uvést účel, ke kterému je stavba určena, jakož i jména a pokud možno adresy vlastníků sousedních nemovitostí; zároveň žadatel odůvodní potřebu odstranění stavby a uvede podnik, který provede zboření nebo bude na ně dozírat. Podle možnosti je k žádosti připojit vyjádření místního národního výboru, pokud není stavební úřadem, jakož i ostatních účastníků řízení.
(3) Stavební úřad může, pokud toho bude zapotřebí (zejména jde-li o stavbu památkově nebo jinak významnou), žadateli uložit, aby předložil
a) polohopisný výkres v měřítku popisné mapy,
b) stavební výkres nebo aspoň náčrt stavby podle skutečného stavu v jednom nebo více vyhotoveních,
c) fotografii stavby podle současného stavu, z které by byla zřejmá též souvislost stavby s nejbližším okolím, a
d) potvrzení místního národního výboru, že je postaráno o potřebné náhradní umístění.
(4) Stavební úřad přezkoumá (po případě po provedení jednání na místě) zejména, zda potřebou pracovních sil nebude ohroženo plnění úkolů jednotného hospodářského plánu, zda zboření stavby není v rozporu s územním a zastavovacím plánem, po případě s upravovacím plánem z dřívější doby (§ 19 zákona č. 280/1949 Sb.), a zda je odůvodněno s hlediska hospodárnosti, jakož i zda všichni účastníci řízení (též veřejný orgán památkové péče při pochybnosti, jde-li o památku) podali vyjádření a zda jejich námitky jsou odůvodněny. Zboření stavby s hlediska upravovacího plánu z dřívější doby přezkoumá stavební úřad v dohodě s vojenskou správou.
§ 2.
(1) Zboření stavby nebo její části stavební úřad
1. nařídí,
a) hrozí-li stavba nebo její část zřícením anebo ohrožuje-li bezpečnost nebo zdraví osob požárními nebo zdravotními závadami, anebo
b) je-li k dalšímu zachování a užívání stavby nebo její části (s výjimkou stavby památkově nebo jinak významné) třeba stavebních prací v takovém rozsahu, že by prací, stavebnin a stavebního nákladu bylo účelněji využito novostavbou;
2. může nařídit, provádí-li se nebo byla-li provedena stavba
a) podstatně odchylně od potvrzeného stavebního projektu a zastavovacího plánu nebo od podrobného územního plánu anebo od podmínek stanovených krajským národním výborem,
b) u které nejsou splněny předpoklady o souhlasu stavebního úřadu s provedením stavby,
c) nezařazená do jednotného hospodářského plánu nebo bez potvrzeného stavebního projektu.
(2) Vydání příkazu ke zboření předpokládá, že nedostatky u stavby se nedají odstranit jinak než zbořením stavby; přitom se stavební úřad řídí požadavky účelnosti, hospodárnosti a ochrany památek a po případě nařídí provedení příslušných zkoušek, kterými se prokáže potřeba