dnes je 25.2.2024

Input:

171/1960 Sb., Vyhláška vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů o závodním stravování, platné do 31.3.1964

č. 171/1960 Zb.
[zrušené č. 42/1964 Zb.]
VYHLÁŠKA
vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů
ze dne 25. listopadu 1960
o závodním stravování
S budováním vyspělé socialistické společnosti, v níž stálý růst společenské produktivity práce a podstatný vzestup zemědělské výroby jsou základem k zabezpečení soustavného zvyšování životní úrovně pracujících, vystupuje do popředí zvýšená péče o pracující.
Jednou z forem této péče je závodní stravování, jehož základním posláním je zabezpečovat v souvislosti s prací v zaměstnání pracujícím stravu, která odpovídá zásadám správné výživy a svým složením a množstvím pomáhá co nejvíce k obnově pracovní síly a k upevnění zdraví pracujících.
Převod závodních jídelen a kantýn do řízení a péče hospodářských a rozpočtových organizací a příslušných organizací Revolučního odborového hnutí zajišťuje bezprostřední vliv pracujících na řízení, správu a kontrolu závodního stravování a vytváří tím předpoklady pro zvyšování jeho úrovně.
Vláda Československé socialistické republiky společně s Ústřední radou odborů stanoví:
ČÁST I
Organizace závodních jídelen
§ 1
Zřízení, změny a zrušení závodních jídelen, kantýn a pomocných hospodářství
(1) V souladu s potřebami a péčí o pracující zřizují a provozují hospodářské organizace, zvláštní rozpočtové, rozpočtové a jiné organizace (dále jen „organizace“) závodní jídelny, kantýny - bufety (dále jen „kantýny“) a pomocná hospodářství a zajišťují plánovitě rozšiřování jejich kapacity a rozvoj jejich služeb.
(2) Závodní jídelny, kantýny a pomocná hospodářství se zřizují na návrh závodního výboru základní organizace Revolučního odborového hnutí (dále jen „závodní výbor“) po vyjádření okresního národního výboru a se souhlasem okresní odborové rady.
(3) Závodními jídelnami se rozumějí:
a) Samostatné závodní jídelny s přípravou a výdejem jídel (včetně dietních jídel) pro vlastní zaměstnance.
Samostatné jídelny také na základě smlouvy mezi příslušnými organizacemi, uzavřené se souhlasem příslušných závodních výborů, zajišťují přípravu jídel pro strávníky z organizací, které si zřídily pouze jídelny bez přípravy jídel, nebo přijímají strávníky z jiných organizací, v nichž z vážných důvodů není zatím závodní jídelna zřízena.
Nedojde-li mezi organizacemi k dohodě, řeší rozpory okresní odborová rada po vyjádření okresního národního výboru.
b) Sdružené závodní jídelny s přípravou a výdejem jídel (včetně dietních jídel). Sdružené závodní jídelny se zřizují v místě, kde je více malých organizací, pro jejichž zaměstnance nelze zajistit závodní stravování jiným způsobem. Sdružené jídelny zřizují organizace na základě smlouvy, v níž se stanoví, která z organizací sdruženou závodní jídelnu bude provozovat. Provozovatelem sdružené závodní jídelny může být také místní národní výbor.
c) Jídelny bez přípravy jídel a s jejich dovozem z jiných závodních jídelen.
(4) Organizace mohou zřídit buď závodní jídelnu, závodní jídelnu s kantýnou nebo závodní jídelnu s kantýnou a s pomocným hospodářstvím, popřípadě závodní jídelnu s pomocným hospodářstvím anebo pouze