dnes je 19.7.2024

Input:

172/1947 Sb., Zákon o opatřeních k provedení mírových smluv s Bulharskem, Finskem, Itálií, Maďarskem a Rumunskem

č. 172/1947 Zb.
ZÁKON
ze dne 14. října 1947
o opatřeních k provedení mírových smluv s Bulharskem, Finskem, Italií, Maďarskem a Rumunskem.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Území, které připadá republice Československé podle čl. 1, č. 4 mírové smlouvy mezi Mocnostmi spojenými a sdruženými na straně jedné a Maďarskem na straně druhé, podepsané v Paříži dne 10. února 1947 (získané území), se připojuje k správnímu okresu Bratislava-okolí.
§ 2.
Na získané území se rozšiřuje účinnost právních předpisů, platných v oblasti, ke které se toto území podle § 1 připojuje. Působnost soudů, úřadů a orgánů veřejné správy, vztahující se na uvedenou oblast, se zároveň rozšiřuje na získané území.
§ 3.
(1) Republiky Československá nabývá veškeré majetku maďarského státu v získaném území.
(2) Knihovní soud provede z úřední moci zápis vkladu vlastnického práva a jiných věcných práv k nemovitostem pro Československou republiku s odvoláním na tento zákon.
§ 4.
Vláda může učiniti nařízením všechna opatření, nutná k provedení mírových smluv mezi Mocnostmi spojenými a sdruženými a Bulharskem, Finskem, Itálií, Maďarskem a Rumunskem. Zejména může naříditi soupis majetku, práv a zájmů, na něž se vztahují tyto smlouvy, a stanoviti pro přihlášky k tomuto soupisu lhůty.
§ 5.
Kdo v přihlášce k soupisu, nařízenému podle § 4, nebo v řízení o přihlášce učiní nesprávné údaje nebo jakkoli působí na jiného, aby nesprávnými údaji nebo jiným jednáním porušil správnost šetření, bude potrestán - nejde-li o čin trestný soudně - okresním národním výborem pro přestupek pokutou do 50.000,- Kčs nebo vězením (uzamčením) do šesti měsíců, po případě oběma těmito tresty. Byla-li uložena pokuta, buď pro případ její nedobytnosti zároveň vyměřen náhradní trest vězení (uzamčení) podle míry zavinění v mezích sazby trestu na svobodě. Byl-li vedle pokuty uložen trest na svobodě, nesmí trest na svobodě spolu s náhradním trestem vězení (uzamčení) přesahovati 6 měsíců.
§ 6.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. října 1947; provedou jej všichni členové vlády.