dnes je 2.12.2023

Input:

172/1960 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o inseminaci hospodářských zvířat, platné do 31.12.1972

č. 172/1960 Zb.
[zrušené č. 110/1972 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
ze dne 24. listopadu 1960
o inseminaci hospodářských zvířat
Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle § 1 zákona č. 80/1948 Sb., kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě a podle § 19 zákona č. 187/1950 Sb., o zdokonalování živočišné výroby:
Oddíl první
Všeobecná ustanovení
§ 1
Účel inseminace
(1) Inseminace plemenic hospodářských zvířat umožňuje účelné využití plemeníků vysoké plemenné hodnoty, získání co nejpočetnějšího jakostního potomstva, jakož i vedení úspěšného boje za ozdravění chovů hospodářských zvířat; tím přispívá ke zvelebování chovu hospodářských zvířat, zejména ke zvyšování jejich užitkovosti.
(2) Hospodářskými zvířaty se podle této vyhlášky rozumějí skot, prasata, koně, ovce, kozy a drůbež.
§ 2
Provádění inseminace
(1) Inseminaci smějí provádět, a to jen pracovníky způsobilými k jejímu výkonu (§ 3) - dále jen „inseminační technici“:
a) okresní plemenářské správy,
b) socialistické zemědělské závody, kterým k tomu bylo uděleno povolení; povolení uděluje okresní plemenářská správa se souhlasem okresního národního výboru.
(2) Okresní plemenářské správy napomáhají všestranně při provádění inseminace socialistickým zemědělským závodům, kterým bylo uděleno povolení podle odstavce 1, a zpravidla jim poskytují sperma k provádění inseminace. Pravidelně kontrolují její provádění a starají se o včasné odstranění zjištěných závad.
(3) Inseminaci klisen mohou provádět také státní ústavy pro chov koní vlastními inseminačními techniky.
(4) Inseminaci lze provádět jen spermatem získaným od plemeníků, pro které bylo uděleno povolení k inseminaci příslušnou výběrovou komisí a podle schválených připařovacích plánů.
§ 3
Způsobilost k výkonu inseminace
(1) Inseminačními techniky smějí být pracovníci starší 18 let, kteří mají oprávnění k výkonu inseminace vydané Státní plemenářskou správou nebo krajskou plemenářskou správou. Oprávnění může být vydáno jen pracovníkům, kteří prokáží, že vykonali teoretický a praktický výcvik v inseminaci hospodářských zvířat a úspěšně složili předepsanou zkoušku; teoretický výcvik nahrazuje úspěšné dokončení studia na vysoké škole zemědělské oboru zootechnického, je-li v něm vyučovacím předmětem porodnictví a inseminace.
(2) Oprávnění k výkonu inseminace může být vydáno také pracovníkům okresní plemenářské správy, kteří byli v den účinnosti této vyhlášky alespoň 5 let úspěšně činni na úseku provádění inseminace, i když nesplňují podmínku stanovenou v odstavci 1 větě druhé.
(3) V souvislosti s výkonem inseminace mohou inseminační technici provádět jednoduchá ošetření pohlavních orgánů plemenic, a to podle pokynů veterinárního lékaře.
(4) Inseminační technici nesmějí provádět inseminaci, trpí-li některou přenosnou nemocí, zejména nakažlivou formou tuberkulózy nebo brucelózou; jsou povinni podrobovat se pravidelným lékařským prohlídkám. Při práci jsou povinni používat předepsaných osobních