dnes je 29.2.2024

Input:

172/1964 Sb., Vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti, kterou se vydává organizační a jednací řád Státní komise pro vědecké hodnosti

č. 172/1964 Zb.
[zrušené č. 78/1970 Zb.]
VYHLÁŠKA
Státní komise pro vědecké hodnosti
ze dne 15. srpna 1964,
kterou se vydává organizační a jednací řád Státní komise pro vědecké hodnosti
Státní komise pro vědecké hodnosti vydává podle § 13 odst. 3 zákona č. 53/1964 Sb., o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti, tento organizační a jednací řád Státní komise pro vědecké hodnosti, schválený usnesením vlády ze dne 24. června 1964 č. 348:
§ 1
Státní komise pro vědecké hodnosti
(1) Státní komisi pro vědecké hodnosti (dále jen „Státní komise“) tvoří předseda, místopředsedové, vědecký sekretář a další členové. Místopředsedy a vědeckého sekretáře jmenuje předseda ze členů Státní komise.
(2) Členové Státní komise jsou jmenováni z vysoce kvalifikovaných vědeckých pracovníků, členů Československé akademie věd, Slovenské akademie věd (dále jen „akademie věd“), učitelů vysokých škol a pracovníků z jiných vědeckovýzkumných pracovišť.
(3) Členové Státní komise iniciativně sledují úroveň kandidátských zkoušek, průběh, úroveň i způsob udělování vědeckých hodností a dbají o jednotnost posuzování vědecké úrovně uchazečů o vědecké hodnosti. Pracoviště, která se podílejí na řízení při udělování vědeckých hodností, jsou povinna každému členovi Státní komise, který se prokáže příslušným písemným dokladem, dát všechny potřebné informace a podklady, umožnit účast na zasedáních komisí pro obhajoby, zkušebních komisí, na zkouškách atd. Získané poznatky uplatňují členové při jednání v orgánech Státní komise a navrhují těmto orgánům potřebná opatření. Zúčastňují se zasedání pléna Státní komise i jiných porad a prací, ke kterým je přizve předseda Státní komise, plénum (§ 5) nebo presidium (§ 6). Jsou povinni zachovávat mlčenlivost o věcech, o kterých se dozvěděli při výkonu své funkce, ve stejném rozsahu jako pracovníci státních orgánů.
§ 2
Součinnost Státní komise s Československou akademií věd, ministerstvem školství a kultury a Státní komisí pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky
Kolektivní orgány a funkcionáři Státní komise při plnění svých úkolů spolupracují s Československou akademií věd, ministerstvem školství a kultury a Státní komisí pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky; rovněž zprávy, které předkládá předseda Státní komise vládě, se projednávají s těmito orgány.
§ 3
Funkcionáři
(1) Předseda zastupuje Státní komisi navenek a odpovídá za její činnost. Řídí práci Státní komise, svolává zasedání pléna a presidia a předsedá jim, jedná s vedoucími ústředních orgánů o věcech patřících do pravomoci Státní komise.
(2) Místopředsedové se účastní podle pokynů předsedy na řízení Státní komise.
(3) Vědecký sekretář připravuje podle pokynů předsedy materiál pro zasedání pléna a presidia, organizuje kontrolu plnění předpisů Státní komise a navrhuje plénu a presidiu potřebná opatření. Řídí práci sekretariátu a odpovídá za ni předsedovi.
§ 4
Kolektivní orgány
(1) Kolektivní orgány, ve kterých Státní komise jedná a rozhoduje, jsou její plénum a presidium.
(2) Plénum tvoří předseda, místopředsedové, vědecký sekretář a